New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Yana nibupaki mwapulao yamwanana usepiswa mupuzo

Yana nibupaki mwapulao yamwanana usepiswa mupuzo

2018-09-03  Selma Ikela

Yana nibupaki mwapulao yamwanana usepiswa mupuzo
Top of a Page

WINDHOEK - Sipokola sa naha Namibia ni limembala zeñwi zasicaba basulile N$46 000 kuyana nibupaki bobukatisa kuli kutamiwe sibulai kapa libulai zamusizanana wa lilimo zelobañwi Cheryl Avihe Ujaha. Ujaha yo mubili wahae nopumakilwe nikubiliswa, nafumanwi Labubeli kakusasa mwamulapo mabapa ni Staanvas mwa Katutura, kasamulaho atondahala kwa ndu yahabo mwa Katutura. Kubile nisililo kuzwelela kwasicaba nilimbembala zalipolitiki ili bao nebapotezi lubasi lo lunze lulila. Hala bao neli ngambela wa naha Saara Kuungongelwa-Amadhila, Likwambuyu wa Mulao Sackey Shangala, Muyemeli wa tolopo ya Windhoek Muesee Kazapua ni mueteleli wa kopano ya PDM McHenry Venaani.

Kulumelwa kuli lifu lahae neli lakulumbwela. Ujaha neli mwanana yana eza hande mwasitopa sa bulalu kwasikolo sesinyinyani sa Gammams mwa Khomasdal. Kutisa labulalu liemba zeñwi zamubili wahae nelisakafumanwa kale ili taba yekakona kulyehisa kepelo yahae. Bayahi banaha hane banyazize pulao yeo famakepe akukandekisana, nikufitisa matomolapilu abona kwalubasi, babañwi nebakonile kufa lineulo. Mapokola Labulalu neba neuzi N$30,000 yekafiwa kumutu kaufela yakatisa bupaki bobukaisa kwakutamwa nikuzekiswa kwabatu bane baezize kezo yeo. Kakuekeza musebelisi wa likepe la Facebook Clive Smith naneuzi N$10 000 kuyana nibupaki bobukaisa kwakutamiwa kwalibulai. “Nibata kukupa balikani baka fa Facebook kuli babe nina mwakuhasanya liñusa leo. Mutu yomuñwi kokuñwi naboni sesiñwi, kapa na utwile sesiñwi, mwendi inge asikalemuha,” na ñozi.

Kamukwa oswana kampani yabalibeleli ya Red Hawk yene kile yafa N$2000, kumutu yana nibupaki labulalu nefile N$6 000 kasamulaho akulizezwa kibatu babañwi bane baneuzi. Muña kampani Desmond de Klerk nabulelezi ba New Era kuli nebasaikabela liñusa labona nikubona kana kukaba niyaka alaba. Sibuabui wa sipokola mutatubi Pendukeni Haikali naize hakuna yakulubelwa yasatamilwe, kacwalo mapokola bakupa sicaba kutusa. Haikali nasepisize kuli mapokola baka sileleza mutu yakatisa bupaki bobukaisa kwa kutaiwa kwa libulai. Mutu yana nibupaki ukona kulizeza Mubakweli kuyomuhulu wa sipokola Abner Agas fa nombolo 0811242649 kapa kubiha kwasiteshini sa mapokola sesili bukaufi.

Mwa manzwi ahae mwamukopano nibamakande hala litaba zalipulao zabasali ni banana Labune, Likwambuyu yabona zakulikanelelela kwa baana ni basali nipabalelo yabanana, Doreen Sioka nabulezi kuli hala litaba zabukebenga mwamabasi 90 pesenti yalikezo zeo liezwa kibaana. Naize taba yetomohisa pilu kiyakuli basali kona babaezwa hahulu likezo zeo, ili babali mwa 86 pesenti yabababandukanga. “Kakuba likolo lulemuha kuli kubulaiwa kwabanana kusweli kuekezeha, sihulu basizana, hakubalwa nikezo yacwale ya Cheryl. Litaba ze zabilaeza mwanaha yena nibatu babafitelela feela bolule bababeli kakuya kalipalo zabatu za 2011,” nekubulezi likwambuyu. Sioka naekelize kuli pulao ya Ujaha hailukeli mi nainyazize hahulu. “Halukoni kuba nibatu bababulaya batu babañwi inge yabulaya folofolo, mi nina nimaikuto akuli batu babacwalo hababilaeli nibupilo bwa mutu,” nabulezi.


2018-09-03  Selma Ikela

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page