New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / 120 ǂHanub ǁgamamdi ge ǂkhôadīhe hâ

120 ǂHanub ǁgamamdi ge ǂkhôadīhe hâ

2023-09-26  Festus Hamalwa

120 ǂHanub ǁgamamdi ge ǂkhôadīhe hâ

ONGWEDIVAS – ǂHanub ǁgamamdi di ǂkhôadīhes ge ra !aroma !garo!ā !âgu ǁgam-i !nubusiba ra ūhâ !khaisa. ǁGanǂgāsaben ge nē mâsib ǁgamamdi ra ǂkhôa!āheb xa ra ǁ-garihe !nūsen nî !nari tamas ka i o ǂaidi ǀkha ǁgam-e !gaudi tawa si ôasa. 

ǂOa ge wekheb aib ge New Eraba Olukulo!garo!ās, Okongo ǁhûi!nâǂharis !nâ ǂnôasa sari hâ i, on ge ǁanǂgāsabena ge mî, nē ǁkhoaxa tama mâsib xan ǁîna ǁ-garihe tsî  ǁgam-i !gaudi di-e ra sîsenūsa, ǁgamamdi !aruǀî sîsenmâsib !nâ hâ tama amaga. 

Nē kurib !nâb ge ministeris di sîsenǂuira direkters, Ndiyakupi Nghituwamatasa ge mî, 120 ǁgam-i pompdi hîa ge !hūb a ǂhabase ǁgam-i sîsenūsa ǁanǂgāsabena sī-ūbas !aroma a !amǂgāhedi ge hoatsamas a !nariǁnâhesa. 

ǁÎs ge ǂoa ge ǁkhâb !nâs ge Amarika ǂgari-aon !nansa ǁgam-e ǁanǂgāsabena mās !aroma a ǂhâbasa huisenxūna ǂhanusise gere ǁkhaeǁnâ soab ai nēsa ge ǂanǂan, Olumpelengwa !garo!ās Omusati ǀkharib !nâ ǂnôas tawa. 

Nghituwamatas ge noxopa a mîs ge, nē !gâi tama tanisens ǁanǂgāsaben dis gangano!nâsiba dībahen ra xūn !oagu ra ǁgausa. 

Omundaungilo ǁhûi!nâǂharis di ǂgiǂgosi ǀawemā-aob, Festus Ikandab ge ge mî, ǁîb ǁhûi!nâǂharis ǀgui ǁgam-ams hîa nēsi solar paneli ge a !narihe o sîsen tamase mâs ǀguisa ūhâsa. 

“ǁAnǂgāsaben ge !gaesen hâse ǀgui !nubusib -ǁgam-i dib kha hâ, xawe ǀnîsi a ǀū -ǁîn a dana !aroma !khaisa,” tib ge Ikandaba ge mî. “Tita tsîn ge !aruǀî sîsen tama ǁgam-made ūhâ ǁnāpadi ge ǀhûhâsib khoen xa a ǂkhôadīhes khao!gâî. 

Nēsin ge ǁîna !anu ā-ǁgam-e ūhâ tama hâ ǁîn di !ûi!gâ tama is xa ge !aromahese,” tis ge Oshikunde ǁhûi!nâǂharis di ǂgiǂgosi ǀawemā-aos, Lonia Kaishungusa gere ǀgonǀgon!gao. Okongo ǁhûi!nâǂharis di ǂgiǂgosi ǀawemā-aob, Efraim Shipindob tsîn ge ǁîb ǀkhāba xu gurisan âb ǀkha ǀhûǀhui tsî ge mî, “ǂHanub ǁîb ǀkhāba xu ra dītsâ ǁanǂgāsaben !anu āǁ-gam-e nî ūhâsa, xawe i nēsi ra -ǁgausen !khaisa ǂhanub ǀgui xū-i tsîna dī tama hâ ǁgam-i ǂnamipe ti. 

ǂOa ge ǁkhâb aib ge ǀasa ǁgamamsa Okahao ǁhûi!nâǂharis !aroma gere ǁkhaeǁnâ soab aib ge minister Calle Schlettweina ǀhûhâsigu ǁanina gere ǂgan, in ǁnā khoen hîa !narib ǀkha mâna ǂhaisase ǀondi âna ǂoaxa-ū in ǁîna ǁnātimîsi !gôa!gonhe ǁ-khā. 

 


2023-09-26  Festus Hamalwa

Share on social media