• September 19th, 2020

25 varongwa kavavagusiremo moChina vapite zaZambia


Katrina Jacob

Beijing – Mbunga zokusika korongwa 25 vaNamibia ava ava lirongere mosirongo saChina ngesi tavatengura mosirongo kupitira zaZambia sivike seesi. Mberewa zaNamibia zomukarelipo sirongo moBeijing kwaruganena kumwe novakarelipo woyirongo koruha rombindakano Afrika kwatara asi varongwa navamwe vakaramo wokutunda koyirongo vahepa kuvagusamo moChina vatengureko oku vatundilira. Vakarelipo ava kwaturapo malizuvho kumwe nougendero waRwanda wemeguru omu vagava nodira mbali vadiruganese kelikwamo eli omu vatura asi vaguse varongwa ava kutunda moChina vawize moLusaka, Zambia. 

Momazuva 24 Pembankuru, epangero lyaZambia kwageve nye epulisiro asi vaNamibia wokusika ko 25 vahena nawo kuyasika mokapare ka Kenneth Kaunda kopontambo zouzuni kutunda koChina makura kutunda opo awo vayaruganese nye mahauto vawize koNamibia kupitira moKatima Mulilo pomurudi gopaveta. Morwa kambumburu nye aka tuna kara nako koCorona, sinzi sovanasure ava lirongere ponze zosirongo kuna kugwanekera noudigu mokutengura komambo konyima tupu apa yirongo yapata nomurudi dawo ntani kumwe nokusilika kugendagura. 
Marugendo gomonodira gokulisiga siga gokuza naga gokutunda moChina vagagusapo morwa evango eli lyaBeijing kun a kukambadara kugusapo uvera wokambumburu aka, yipo asi vantu vahavhuka mo unene. Varongwa ava kuna kuvandindira vayasike mosirongo saZambia momandaha kagapwire. 

Mbunga zovadinkantu varongwa womosirongo saChina kwavatera varongwa ava vatengure koNamibia mokukambadara asi vasikisemo sitamboi esi vazira koBeijing yimo ngso tuna kugwana mbudi komurongwa gumwe, Willy Munenguni kakere tavatere vanasure ava mokulitjangesa kodira. 

Age katente asi simpe vanzimo varongwa vana kara mosirongo saChina morwa kapi kavagwene siruwo omu navayafutira mokugwana simbapira sokuvapulisira mokuronda mondira. Munenguni katente asi varongwa vamwe vana hupuko navaltjangesa kondira zokutunda moBeijing ziwiza moJohannesburg, momazuva 23 Siwogedi. Marongikido gorugendo oru simpe mondika gana kara ano elitjangesi kuna kulirugana kumwe no Ose kugenda naAfrika.


Staff Reporter
2020-08-06 11:29:07 | 1 months ago

Be the first to post a comment...