New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Gumwe gwaSWAPO gombunga zovakurupe kuna kukasikama, kandindate pwamwene

Gumwe gwaSWAPO gombunga zovakurupe kuna kukasikama, kandindate pwamwene

2020-10-08  Kuzeeko Tjitemisa

Gumwe gwaSWAPO gombunga zovakurupe kuna kukasikama, kandindate pwamwene

GOBABIS - Silyo sombunga zovakurupe wombunga zaSWAPO ogu gakara asi mugavi nombudi mombunga ozo momukunda gwaOmaheke Elvis Kauesa kuna kara asi takarumbasana momahoroworo gokukwateramo gana kuwiza kwedi oko moGobabis asi mukandindate gopaumwene. 
Mahoroworo aga gokukwateramo gakukakarako mo15 January 2020 kwagaretesapo morwa kansela gwanare ogu gakeremo Philipus Katamelo. 

Katamelo kwasikisremo veta zomahoroworo zina kara mo sintokorwa 77 soveta zomahoroworo Veta zomo 2014, sintokorwa 47 mediveta lyosirongo, muna kara asi nsene kansela ana hara kukara pelikwamo vakamuhorowore gahepa kutunda mosirugana sendi soukansela komeho aka kare pelikwamo lyokuza kombongarero zanavenye. 

Katamelo age ngesi kwakara ponomora 69 pelikwamo lyombunga zaSWAPO asi kandindate gombongarero zanavenye nye mbunga zaSWAPO kazigwene tupu mavango 63 momahoroworo aga gana haga sinkwa ntani tupu. 
Gonomvhura 58 Kauesa, ogu gakere asi age kwakere mukwatesiko kwa Dr. Itula momahoroworo aga kagahege ntaantani tupu. Age katanterere sayitunga zaNew Era asi nonkango edi nakaruganesa kuna kara asi twahepa kuhageka umbondo, gaveni evhu vatungepo mambo gawo twahepa kutura ezo komeho lyetu paekonomi.
 Kauesa takarumbasana kumwe naSWAPO kamarada Augustinus Tebele, Landless People Movement Sylvester Binga ntani Popular Democratic Movement Braynie Modise. Doropa zaGobabis kwaziguma nazo elyatero mononzira kuhamena umbondo vatambesera vakansela womukunda. 

Yitundwamo eyi nye gageve mukurona gomberewa zondango zodoropa Ignatius Thudinyane kwalikidire asi vatano ava vakara asi megendeso lyodoropa kwagwana yimaliva yonzambi zawo zokusika ko N$71 000 dogoro N$91 000 mokwedi, nampili ngomu asi vamwe vawo kapi valironga ntani kapi vakara noudivi vakare monomberewa dangoso. 

Kwana yinye nye oyo, kuna karako yimwe yomutaro, munahamene 2017 yitundwamo yaAuditor General Junias Kandjeke, ogu gageve asi ndango zomukunda gwaOmaheke kapi vakara vavarure yimaliva yina kusika ko N$63 yonomiliyuna.
Yimaliva eyi yazumbana kuna kara asi kwayitambeserere kuwapukurura mavango gokutunga vantu, kutulisapo mema ntani nonzugo dokulivaterera, nayimwe ngoso, kupitira melikwamo vatulisapo asi lyekuliko lyomukunda vasinganyeka. 
Omaheke simpe kuna vatamba eruganeso yimaliva momudona yimwe kapi vayivarura morwa egano nye eli vatuliremo mosigongi sakereko mwa 20 August 2019. 

Mberewa zomahoroworo moutano kazigeve mbudi asi awo kuna kutwikira elikwamo lyomahoroworo moGobabis, Walvis Bay urban, Oshikuku, Keetmanshoop urban ntani Khomasdal. Mahoroworo nagenye aga kwagaretesapo morwa vakansela ava vakara asi poveli nye kwahageka yirugana momazuva 18 October mvhura zeezi vasikisemo veta 77 zomahoroworo. Mberewa zomahoroworo kazitente asi kavatente asi madina gokuhulilira govahorowoli monomuknda ngwendi Gobabis, Walvis Bay urban, Oshikuku, Keetmanshoop urban ntani Khomasdal ngavakatura poruzera mo 20 December mvhura zeezi monombapira depangero. 

Mokukwama mberewa zomahoroworo kazitente asi owo nye vana kara vakandindate monomukunda ngwendi Keetmanshoop urban  PDM Abraham /Goagoseb, LPM Maxi Minaar ntani gwaSWAPO Festus Shilimela. MoKhomasdal SWAPO Samuel Angolo, LPM Bonita Baugartner ntani SWANU Tjiunomuinjo Kauahuma. 
Ano momoWalvis Bay, PDM Richard Hoaeb ano SWAPO Sirie Topulathan. Jason Iilonga ntani Knowledge Iipinge awo tava sikama asi vakandindate pwavene. Ano moOshikuku SWAPO Matheus Gabriel gelike ana sikama kwato ogu ana kurumbasana nage.
- ktjitemisa@nepc.com.na


2020-10-08  Kuzeeko Tjitemisa

Tags: Khomas
Share on social media