New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A yashwa nondjebo moshinena eshi a puma otuwa yamukwawo

A yashwa nondjebo moshinena eshi a puma otuwa yamukwawo

2022-05-27  Festus Hamalwa

A yashwa nondjebo moshinena eshi a puma otuwa yamukwawo

Omulumenhu weedula  34 okwa yashwa nondjebo eshi vati a kwa li ta faduka po konima eshi a puma otuwa yomufekelwa, sha ningwa Omaandaxa mokati koufiku lwopotundi 00H20 molukanda Tutaleni modoolopa yaWalvis Bay.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa Erongo Inspector Ileni Shapumba okwa hokolola ta ti omufekelwa okwa li ta kendabala opo a kanghameke mukwao eshi a puma otuwa yaye, vo va kundafane nghee ve na okukandula po omukundu ashike nakuninga oshihakanwa okwa kala ta twikile nokufaduka po.

Vati okudja opo omufekelwa okwa landula omulumenhu oo notuwa yaye nokonima eshi e mu hanga okwa kufa mo ondjebo yaye ndele te mu yashe moshinena loikando ivali.

Okwa ti konima eshi omufekelwa a yasha mukwao okwa faduka po diva.

Nakuninga oshihakanwa okwa twalwa koshipangelo shepangelo shaWalvis Bay opo a ka mone epango loupaunamiti.

Okwa hokolola ta ti nakuninga oshihakanwa okwa lekelwa mo moshipangelo Etivali nokuli paife monghalo ili xwepo.

Omufekelwa ina kwatwa po fiyo opapa shaashi kapena ouyelele kutya okwa faduka po a uka peni onghee opolifi otai indile moshiwana kwau e na ouyelele kombinga yomufekelwa ou opo oshiwana shi kale sha lopotela opolifi keshe ili popepi.

Okwa kunghilila oshiwana opo shi xulife po okukala tashi faduka po ngeenge sha puma eetuwa davakwao shaashi eshi osha nyika oshiponga neenghono eshi ngeenge omunhu tava faduka po oha kala tashi ngilile onghee eshi otashi dulu oku eta natango a pume eetuwa dovanhu dili kopate.

Okwa weda po ta ti kapena omunhu e na oufemba woku ya sha mukwao ngeenge a puma otuwa yaye onghee okwa ti oshiwana nashi kale tashi kufa ko eenomola dotuwa oyo ya puma otuwa ya sho ndele tashi lopotele opolifi opo opolifi i kale ya landula mwene wotuwa oyo.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-05-27  Festus Hamalwa

Share on social media