New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀAedī-aos marisihuib ge DRCs ǀhûhâsib senters di !huisa go īǁkhā kai

ǀAedī-aos marisihuib ge DRCs ǀhûhâsib senters di !huisa go īǁkhā kai

2022-12-06  Eveline de Klerk

ǀAedī-aos marisihuib ge DRCs ǀhûhâsib senters di !huisa go īǁkhā kai

Duits!hūb ǀaedī-aos ge ûikuriga DRC ǁanǁguib ǀhûhâsib hîa Tsoaxubams, Erongo ǀkharib !nâ ǁgoes din xa nî ǂâihōhe. ǁÎs ge N$9 miljun marisa ǀkhaeb ase ge mā DRC !nâs ǀhûhâsib omkhâisens !aroma sentersa nî ǂnuwihega. Dr Annedore Knaks hîa ǀgaisase ge ǀaesen hâ is, ge DRC Taradi Omkhâisens Projeks hîa ge Anja Rohwers xa 2010ǁî kurib !nâ ǂnuwihes xas ge ǂanǂanǂhawe-i, Duits!hūb tsî Namibiab !Gaeǁares (DNG), marikurus di tama i tsî xawe aitsama mâbasen ǂnûiǂgās hîa ǁaupexa 1 500 ǁanina ūhâs di ǁani-i !nâ-ū a !khō!oa-i !nâ gem û. Nē ǂnûiǂgās tsî ǁîsa marisise ra mâ!gâ !âhuru-aon tsîn ge Namibiab !nâ ǂkhamkhoen tsî !hao!nāsi ǂûsina ǁî!nāpe ǁgaugusa ra omkhâi. Dr Knacks ge 2017ǁî kurib !nâ ge ǁōǂoa, xawe ǁîs mîǁguib ai mā tsî N$9 miljunmarisa nē projeks !aroma ge ǀkhae. Rohwers ge ǁansa ǂûna ǀhûhâsiba mās tsî !gaoǁgui ǁgau!nâs skoli, skolǂgâs ai!â hâ omkhâisens senters tsî marihōǂhās ǂnamipe hâ ǁkhāǁkhākhâide DRC ǀhûhâsiba mās hân hoana nē senters tawa ǀnai mâ rad ī Duits!hūba xu marisihuiba ra hōse. Projeks ge 2010ǁî kurib !nâ DRC !nâ ǂkhari !khairo-i ai !nona kontainerdi tsî ǂhau-oms ǀkha ge tsoatsoa. Dr Knacks di marisihuib tsî hāǀaro ge marisihuib ge īǁkhāsiba ge mā, ǀasa !hūsa ǁama tsîs nēsis nē senters hîa N$12 miljuns ǁkhāsib ai ra ǀnōhesa ǂâuǀoasasib !nâ mâǂoa rase DRC !nâ ge omhetoasa. “Nē senters ge di dana ǂâibasens ge !gâi ûiǀgaub tsî ǂkhâ!nâsa tarekhoedi tsî ǀgôan hîa īǁoasa mâsigu !nâ ra hâna māsa,” tis ge Rowhersa ǂa ge wekheb Wunstaxs ai nē senters di ǂhanusi ǁkhowa-ams tawa ge mî. ǁîs ge a mîs ge, nē senters nî 100 !gaoǁgui ǁgau!nâs ǀgôan tsî noxopa 60 skolǂgâs ai!â hâ kurina ūhâ ǀgôarona ǁgau!nâsa mā tsî ǀgam !nāra wekheb !nâ nî ǂûmasa. ǀOasase a aiǂhomisa ǂom!khaib hîa Masinde ūhâb ge ǁkhāsiba tarade nî mā, omaridi âde ǂûma tsî !gâi !goaxa ǁaeba ǁîdi tsî ǀgôaron âde mās ase. Noxopas ge sentersa a tsoatsoas ge !hanaǂûn tsî haiǂûna ǂgāsa în nēs !nâ-ū ǂûsâisa supusupu tsî ǀgôarona ǂuruse ǂûma ǁkhā. Martha Namundjebo-Tilahuns ge ǁkhā ǁaxasib tawa Rowlersa ǁîs di khoexa!nâsib !aroma koasa mā tsî Dr Knacks tsîna ǁîs di ǁōǀkhais !nâ nau !âǀhuru-aon ǀkha ǀhaohâse gere !khōǀkhā. 


2022-12-06  Eveline de Klerk

Share on social media