New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀAsa daogu ge Zambezib ûiǀgauba ra ǀkharaǀkhara

ǀAsa daogu ge Zambezib ûiǀgauba ra ǀkharaǀkhara

2022-04-05  Maihapa Ndjavera

ǀAsa daogu ge Zambezib ûiǀgauba ra ǀkharaǀkhara

Daogu ǂGaeǂgui!nans (RA) ge ra ǂgom, Namalubi-Isize-Luhonono daob, 52 kilometerga ra Zambezi ǀkharib !nâ !khoeb di ǀhui-amhes nē ǀkharib !aroma kai ǂâibasens tsî harebesa !khōǂgā hâsa. 

Nē daob ǂgui daode ǁanǂgāsabena nî ǀhui-amba, ǀgūse tsî ǂnamipeb !nâ hâ !oabadi tsî ǂharuguna ǀgūǀkhās ǀkhase. Nēb ge ǂâiǀgaub, RAs di ǀawemā!nans aiǂnû-aos, Lily Brandts hîa ge ǂoa ge wekheb !nâ ǁîs khoen ǀkha, !hūb di ǁûb hâ!khaiba sari hâs diba. 

Nē saris di âibasens ge, !Hūb di ǁûb, Hage Geingoba gangansa ǁgausa, ǁîb di ǁnaetisa ǂgaoǂgao!nâs !hūb di daoga hoaǁae kō!gâ tsî !gâi tsî sîsenūhe ǁkhā ǀgaub ai ūhâs !aroma, nēs !hū!nāsi ǁawosasib tsî sâuǁkhāsib omkhâis !nâ ǀgaisa !âsa ra ǀhuru amaga. Brandts ge ge mî, Namalubi-Isize-Luhonono daob ge N$740 miljuns ai a kuruhe tsî ǂoa ge kurib ǀHōǂgaeb !nâ ǂhanusise a ǁkhowa-amhesa. 

“Nēb ge hoagu xab ǁîba a ǂoaǂamsa daob hîas RAsa ge dītoaba, ǁîb ǀhûhâsib khoen ai ūhâ !gâi sîsenǂuib ǁgats ga kō o. ǁAnǂgāsaben ge nēsi ǁkhaehe tamase ûigu âna !gâi!gâi!nâs !aroma a ǂhâbasa xūn tsî aitsama omkhâisens mâsiga a sī!nâ ǁkhā.  

Sida ge nē daob di kuruhes !nâ, ǀnîkhami kō !gôab di ǂkhari-tsî-ǁaeguǀnōb (SME) ǂharugun nî !â tsî domdore !khaisa ge ǁawoǁawo tsî nēs xōǀkhān ge ǀgaisase mâ ǀkharisi ǂharuguna nē daokurusa xu ǁkhāti !gâiba a ǀamasa,” tis ge ge mî. ǁKhā ǁaxasib tawab ge RAs di Sîsenǂuira Danab, Conrad Lutombiba ge mî, ǁnāpan noxopa !hūb a ǂhabase ǀnîkhami kō !gôab daokurus projekna a ǁaxasa hîa 2025ǁî kurib !nâ nî dītoahese !khoegaruna.

“Sida ge ǁnāti ī dīǀgauba ūhâ, !khain a sī!nâhe ǁkhā mâsiba ǂnuwis diba, !gōsase, !garo!ā !âgu hîan !narixūna kaise ǀorose ra sī!nâgu . ǁGoaǂuis hîa da ūhâs ge, ǂgarib senterde xu kai daogu ǁga sīs diba. Sida ge ǁnā mâsiba ra ǀkharaǀkhara ǂgao, !gōsase, ǀgam Kavango ǀkharikha !nâ, !nāsa ǁanǂgāsaben !hanaǂgāsa xu ǀgui ra ûi amaga,” tib ge ge mî. 

Lutombib gere mîsa !oan ge ǁîna projekdi nēsi a sîsenxade Mûǂuib 2030 di ǁgūbade sī!nâs ai !ammâi hâ tsî ǁnāti ī ǁguiǂamsa ūhâ, daoga ǀhui-am tsî sîsenūhe ǁkhā mâsib !nâ sī-ūsa in khoena domdore tsî omkhâisens !nâ !â.


2022-04-05  Maihapa Ndjavera

Share on social media