New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babakutile kuzwa kwa Dukwe lwanisa mapokola

Babakutile kuzwa kwa Dukwe lwanisa mapokola

2019-11-04  Aron Mushaukwa

Babakutile kuzwa kwa Dukwe lwanisa mapokola

KATIMA MULILO – Bane babalehezi kwa Dukwe mwanaha Botswana, ili bane bakutisizwe cwanuñu, neba caisani nimapokola mwa Katima Mulilo, viki yefelile kasamulaho akubata ‘kucaula kakozo.’ Bane bali babalehi neba kutiselizwe mwa Namibia, kasamulaho katengo kalifasi nekabile nilingambolo ni linaha za Botswana ni Namibia. Sikwata sesi bonahala kuli sibata kukeyula siemba sanaha, nesibata kucaula kuli siise liñolo la linonge, kumubusisi wasikiliti sa Zambezi, Lawrence Sampofu. 

Sikwata hamoho cwalo nibaba utwana nibona sihulu basikwata sa CCG, mwatasa kopano yehanisizwe nimuetapili wayona yali kwanda naha, Mishake Muyongo, neba kubukani kwa musika wa Katima Mulilo kamaikuto akubata kucaula kuliba kwa ofesi ya mubusisi. Muyongo yanali wakopano yelwanisana nasabezi mwanaha Denmark.

Utokwiwa kiba mulao mwanaha Namibia, kasamulaho aku kulubelwa kuli neli yena wamulelo wakubata kupuma sikiliti, la 2 Muyana 1999, ili kezo yene ibile yanako nyana mi netisize kuli Muyongo nibatu bahae basabele kwanda naha. Mulelo wabane babata kucaula nosinyizwe kasamulao mapokola bane basweli litobolo nebatile nikuto balaela kuli bahasane. Muetapili wa UDP Bothman Ntesa naize, nebaile kwaofesi yayomuhulu wasiteshini sa mapokola mwa Katima Mulilo, kuyofa temuso yalizazi lene babata kucaula kono, neba sikafiwa kamuhelo yende. “Babulela kuli nelusika balemusa, kono nihupula kuli neluba lemusize kakuli neluba iselize lizazi lene lubata kucaula,” nekubulezi Ntesa. Nabulezi hape kuli nihaike neba ezize zene babulelezwi kueza, nebasika fiwa kalabo, mi naize bakaikopanya nikubona kuli bazwela cwañi pili. 

“Luka latelela milao yelukela. Haluna kusiela fa, lusalatelela milao yelukela.” Mwaliñolo labona la linonge sikwata sibulela kuli “limembala za UDP basana nimaikuto akuli, mutayi wa Caprivi haki kalulo yanaha Namibia, nikuli buñata bwa bayahi ba Caprivi babata tukuluho, mi baswanezi kuba nibuiketelo.” Nampa nekile yanga manzwi a Ntesa ane ali: “Lubata kuli lifasi liutwe sililo saluna, kakuli kuzwa haluya mwa Botswana kasilimo sa 1998, nelunze lukandeka ni muuso wanaha Namibia, kuli utatulule taba ya Caprivi, nikuli kube ni lingambolo, kono muuso wanaha Namibia, usahana kueza cwalo kutisa la kacenu.” Kono yomuhulu wasipokola mwasikiliti sa Zambezi Karel Theron, natiselize kuli maikuto asikwata alwanisana ni mulao, mi habana kulumelelwa kucaula. “Hanina kulumelela batu kucaula mwasikiliti se hala litaba zene alabilwe kale kimueteleli wanaha ye… haluna kubalumelela, isiñi kacenu, kapa kamuuso, kapa kwapili, kuli bacaule bakeñisa taba ya Caprivi, hakuna Caprivi mwa Namibia,” nabulezi. 


2019-11-04  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media