• July 2nd, 2020

Baituti mwa Zambezi bakafumana malambi


Mubihi wa Mutende

WINDOKO – Baituti babalikana mwanda kamashumi aketalizoho, bakafumana malambi asebelisa mulilo walizazi yona sola, kakuba kalulo yaneulo yakatengo ka Legal Assistance Centre (LAC), mwakusileleza simbule ni silalanda. Malambi naneuzwi kwakatengo ka LAC ki kampani ya Nampower viki yefelile. Mwasitatimende sene sifilwe kubamakande viki yefelile, katengo ka LAC nekaize nekafile lituto kwalikolo zene ketilwe zelishumi mwasikiliti sa Zambezi, kuamana nimikwa kamo silalanda ni simbule likonwa kubukelezwa. Mi lituto zeo lika zwelapili isaho, mi kuitekezwi kuli likolo zeñata lika ekezwa. Hala lituto zeñwi kimukwa sakata wakusebelisa mulilo wamagesi. 

Mwasikiliti sa Zambezi ili mokufumaneha hahulu mandu aswalelele ni sicaba sesishebile, batu babalikana 86 pesenti basebelisa likota kwakutateha.

Mi kaku ekeza ki 14 pesenti feela yabatu mwasikiliti babasebelisa malaiti kwaku apeha, mi ki 32 pesenti babasebelisa kwakumunyehisa. Kacwalo 62 pesenti yabatu basebelisa makandela kwakumunyehisa, ili kalulo yetisa kuleka makandela atula ni asilalafaza silalanda. Kulumelwa kuli malambi asebelisa mulilo walizazi atisa mukwa sakata wakusileleza silalanda. Mi malambi ane aneuzwi kikampani ya Nampower aka mbweshafaza mayemo atuto mwasikiliti sa Zambezi. Kanako yakutambeka malambi Hans-Christian Mahnke, kuzwelela kwa kampani ya LAC naize: 
“Lubata kufa baituti ni bashemi kolo isi kufumana tatulo hala lika kuzwelela mwakucinca kwamayemo alihalimu ni bubangoki, kono bafumane tuto sakata ni lisebeliso sakata, ili zeli zabutokwa kubona, nikuli bakone kucinca maikuto abona mwalika zeñwi. Banana bakafumana tuso kakufiwa lambi iliñwi ndu ni ndu, ili taba yeka bakonisa kuli bano kubala busihu kwamandu, niku bakonisa kuli bakolwe nikubukeleza silalanda.


Staff Reporter
2019-10-28 07:36:08 | 8 months ago

Be the first to post a comment...