• October 1st, 2020

Doropa zaNkurenkuru kuna kukankweura mavango vapira kufutira


 Stefanus Nambara

NKURENKURU - Ndango zodoropa zaNkurenkuru sivike kasipwire kavatente asi tava kahokona mavango aga vapa vantu gevhu modoropa nye vantu ow okapi vagafutira. Ndango lazipwagesere mavango gokusika ko 72 gana kara asi gokutunga ntani gonongesefa aga gakara modoropa ruha vana kutumbura asi rokuhova ntani aga gakara moNkurenkuru mwene. Ntumwaraka kazikere ngesi; Ndango zodoropa zaNkurenkuru ngesi kuna kukatantera ava woma dina vanatjanga apa womavango aga asi ose tatu karandesa mavango geni momazuva 27 September 2019. Mokuweka yiweka modoropa kwakara asi situmbukira soge osifutire ndi osi rande yipo okare nevhu lyanyamoge ndi asi umbangi una kulikida asi evango olyo lyoge. Vantu womadina nye ogo kavatjenge kuna kuvahundira vafute ndi vahepa kuwiza komberewa komeho zomazuva ogo gaSeptember, 27. Ano ava nye navapira kumoneka ndango zodoropa tazikarandesa mavango geni. 

Mavango aga kwagamupere asi one nyamweni mufute nye omu muna kuruganesa evhu olyo mokukwama nye mfuto ezi atupura ngondango zodoropa ano konyima kuvhura nye ayalirande likare lyanyamoge litunde nye kondango zodoropa. Ndango zodoropa kuna kuyimona asi one kapi mwakusikisamo elizuvho eli, yimo ngoso zina kutanta ntumwa mbudi. Ogu kakere tahuyungirepo ndango mugendesi kurona pamberewa Petrus Sindimba, age kankondopekere etokoro lyondango asi vamwe kavapa mavango ogo nomvhura ntano dina kukapitapo konontere domukuro nye dogoro ngesi aw okapi vana kufuta mavango gawo ogo, siruwo oso vamwe kuna kukondja asi ngano vagwane mavango. Aw okapi valituramo nampili nakauke asi vafute, yiyo nye yina tuninkisa asi twahepa kugava mapukururo gangesi. Ose kuna vape dogoro kehagero lyokwedi, yimo ngoso ana kutanta Sindimba. Ose kuna hara vantu vafutire mavango gawo. Ano nsene asi awo simpe kapi vana kara nosiruwo sokuruganesa evhu olyo valitengwide tupu kondango zodoropa. Ano apa nye ngava kara asi vana wapa kuvhura tuvapeko mavango gamwe. Nokugwedako asi vantu kapi vana hara doropa zikure, awo kuna kara nye pomavango aga twakulika vahana kufuta ndi asi vagakulike. 


Staff Reporter
2019-09-19 07:44:55 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...