• April 25th, 2019
Login / Register

ECN kavamene elikwamo lyokupapara mukurona gendesi pamberewa Nampili ngomu kapakere erwaneso lina kutunda kwaCats


Kuzeeko Tjitemisa WINDHOEK–Mbunga zokugendesa mahoroworo moNamibia, ndi asi ECN, nkera kavazire komeho mokupuragera vakandidate vatano ava vatura melikwamo asi vakarumbasane mokukagwana evango eli vana kutumbura asi lyomunamberewa kurona ndi asi CEO, mokukagendesa mahoroworo mosirongo setu. Erwaneso kalitundire kombunga vana kutumbura asi Accountable and Transparent Society (CATS) mokupitira momukurona gwazo Carola Engelbreacth. Veta zomahoroworo moNamibia kwapulisira nkenye gumwe muhorowoli akare nononkondo mokuturapo marwaneso kwankenye mutulimo mahundiro unene kevango nye ndi posa ezi zomukurona pamberewa. Engelbreacth gelike kakere ana turamo epataneso eli, kovakandidate navenye vatano. Age kageve erwaneso lyendi eli komeho zowo kavakere tava gendesa epuragero olyo, omu kamukere asi munasipundi nage pweli Notemba Tjipueja, komisare Barney Karuuombe, komisare Ulrich Freyer, komisare Albertina Nnagolo, komisare Elsie Nghikembua ntani kamutjangi Pietie Husselmann. Owo kavakere nye asi vamwe vana kupurangeras kavakere munamberewa gwanare gomahoroworo Moses Ndjarakana, ogu ana kara ngesi mukurona koruha royirugana komberewa zoozo, Theo Mujoro, Franco Cosmos, Helmuth Nawaseb ntani Amon Haimbangu ogu ana kara asi yige munona kowo navenye vana kupuragera ana kara nonmvhura 39. Vantu kavakapongere, vatare asi ngapi yina kugenda. Engelbreacht katente asi owo navenye kapi tavayivhuru yirugana eyi ntani kapi vana kusikisamo udivi naunye, navenye owo vana kupuragera. Nye nampili ngoso hawe makuye gendi nagenye kavagakandwirepo munasipundi Tjipueja. Nokutanta asi ngovakomisare, hawe tuna gwana makuye gendi ntani tuna kagalimburura nagenye. Nye nayinye oyo ana tjangamo hawe kapi tuna yitambura ose. Epurangero kalizire komeho nkera, Tjipueja katente asi ogu napwagamo navamutantera monda zomazuva 30. Ogun ye nagwana evango eli hawe aga takagusa nye sirugana esi sounamberewa kwaProfesa Paul Isaak, ogu ana kara asi age takatunda momberewa kehagero lyokwedi kwaSeptember, mvhura zeezi. Isaak kwatamekere sirugana esi mo2013, August, sirugana gamupere Presidente gwanare Hifikepunye Pohamba.
New Era Reporter
2018-06-21 10:16:08 10 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...