New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Etameko letunhilo loCovid-19 moNamibia ‘okamukwikolo’

Etameko letunhilo loCovid-19 moNamibia ‘okamukwikolo’

2021-03-24  Festus Hamalwa

Etameko letunhilo loCovid-19 moNamibia ‘okamukwikolo’

Omukulunhuwiliki mouministeli wouhaku nonghalonawa Ben Nangombe okwa ti efiku lotete lokutunhila ombuto yoCovid-19 ola enda nawa.

Namibia okwa tameka okutunhila ovanhu kombuto yoCovid-19 oshikando shotete Etine loshivike sha dja ko.

Nangombe okwa talela po omandiki ouhaku omoshilandopangelo Etine la dja ko eshi kwa li ta tale nghee oshiwana she ya okutunhilwa.

Meenghundafana odo a ninga naKundana, Nangombe okwa hokolola kutya ovanhu ve li 50 ova tunhilwa yoCovid-19 efiku letamako. Ava ova kwatelwa mo omupeduminista wouhaku Esther Muinjangue.

Nangombe okwa ti oshiwana okwa li she ya shi li melandulafano nawa nokwa li yoo tashi li ufa komilandu doCovid19.

“Onda hala omandiki ayeshe opo a kale taa tula po elandulafano liwa ngaashi naanaa kwa li sha ningwa kendiki louhaku koshipangelo shaKatutura,” Nangombe ta ti.

Okwa popya nomufindo kutya ovanashilonga vomouministeli woukolele opo vaye momwaalu uhapu voo va shiive okutunhilwa tete. 

Okwa hokolola kutya ovanashilonga voministeli youhaku ova pumbwa okutunhilwa tete shaashi opo ova kale va mangululwa diva va ka yandje eyakulo koipangelo ngaashi tashi dulika.

Yee ta yelifa ta ti epangelo oli na oshiwana komutima, onghee elalakano okuxulifa po oCovid-19 nokukwashipaleka kutya oshiwana osha amenwa kombuto ei, yee ta ti nava twikile nokuliufa komalombwelo nokeemhango doCovid-19.


2021-03-24  Festus Hamalwa

Share on social media