• July 18th, 2019
Login / Register

Etukuko apa kakamwene asi efano lyendi kuna kara koyimbanda


Selma Ikela Windheok-Wontundiliro zaUganda, ava kavakwete sinkwa ntani morwa widi ntani kulikumbangera asi awo yimbanda, kavatukukisire gumwe muNamibia, mukadona apa kakamwene asi efano lyendi lyakasika koyimbanda oyo, ogu galitwarako mumati gwendi. Mukadona ogo gumwe nage kakere apa kugwanekera noSayitunga zaNew Era novaporosi vaNAMIBIA sivike kasipwire morwa nage gumwe kamwene efano lyendi monosayitunga yipo nye kahere kudiva asi ngapi lyagenda likasike kovantu owo vana kulitumbura vene asi yimbanda. Mukadi ogu kakere asi kapi ana kuyihafera, kapulire vaporosi sivike pita konyima apa ana kulitumbura mwene asi efano lyendi nye kapi gadiva oku valigwana likare monosayitunga, nokupura asi ngapi lyakasika koyimbanda oyo yahana asi nage mwene gayidiva. Ano age nkera yipo nye kakadingwire sitasi sovaporosi namukurwendi ogu kakamundindilireko, nomugara, ogu konyima kamutente asi mumati gwendi. Age kalilire unene mokuyamona asi googo vana kugenda nendi mumati gwendi yige hena gareta efano olyo koyimbanda oyo. Mukurona govaporosi Chief Inspector Christiana van Dumen Foncsech, kahundilire mukadi agave nomora zendi, makura yipo kahundilire asi gahepa kugava nonomora edi ana kugazara asi yido nampo dareta efano lyendi koyimbanda. Tupu nye Fonsech kazire monomora zogo mumati gwendi, nare yina lilikida asi yige galitwarako, morwa efano eli kwalitura mofunguna zagumwe gowo kavahamatere. Mumati gwendi gonomvhura 47, ogu gakara asi kunana noudigu, katente asi age kwatwara efano eli kwa Dr Bembe, nokupa mukadona gwendi negano asi ngano eharo lyawo litengwirepo eli lyazunguruka mwaSindimba. Mugara kuna kutanta asi age kwahara mukadi unene, makura kwamuhara valitengwide. Age katente asi nampili ngomu asi age kwafuta N$1 500 kwasimbanda ogo gokutunda koUganda, asi nampo nagwana mbatero, zokugwana mukadona gwendi atengure, age kapi gagwana mutji nkenye, morwa mwene nye ogo Dr. Bembe nkenye apa kapi vahara valimone ntani kapi atumbura nofunguna dendi. Ano konyima nomora zendi makura zakara asi kwato kupita. “ Ame kapi nagwana mutji nkenye” ame kwatengura tupu kwamukadona gwange makura yiyo nakauyunga nendi makura yiyo twalitengwida. Age kuna kuhundira nye mukadona gwendi amugusirepo, nye mukadi ana nyoka nokuparapo asi ngesi eharo lyawo lyahepa kuhaga. Age simpe yiyo katente asi kwafuta hena 1500 yipo ogo simbanda atare asi mwene ogu mukadona gwauvali sili kwamuhara ndi hawe. Vaporosi sivike sina puko kavakwete vaUganda vatatu vagara vavali mukadi gumwe kevango eli ava futire vararemo lyakara morukanda rwaKhomasdal, awo ngesi kuna vatamba asi kwakara moNamibia pwahana asi pavetakwato hena nombapira dina kulikida asi kuvhura vayarugane mosirongo setu. Gumwe gwawo kavamupwagesere nye ava vavali kuna vatamba widi ntani elikumbagero. Vamwe owo vahakura kuna kutanta asi vafuta yimaliva,nye kapi vavahakura simpe, morwa vene ava vayimbanda ngesi kapi ava tambura nofunguna dawo konyima apa nsene vanatambura yimaliva. Fonsech katente asi vantu wokusika ko25 yiwo vana kara moudigu wangesi, omu vana kutanta asi vantu ava vavamonesa kanyando. Nombudi kuna kuwiza kutunda tupu apa vana kwata vantu ava. Age kageve magano asi vantu vahepa kuhageka kufuta yimaliva yawo vana kugwana nopudigu koyimbanda. Vantu simpe kuna kufunguna vana hepa kudiva asi wolye vatwara mafano gawo koyimbanda oyo ntani ngesi tuna yimono nye asi sihorokwa sangesi kunakureta epiro kulizuvha movantu unene valikwali ndi asi vanakara meharo.
New Era Reporter
2017-09-14 10:11:25 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...