• July 4th, 2020

ǂGari-aon ge 100 xa a !nāsa !narisa gomana go hō-oa …sîsenni ûitsamaxūn !nariba ǀariǂuis dib ge ǂgui !gâi!gâna go sī!nâ


Kai tsî ǀgaisa sîsenxasib, ǂgari-aon tsî ǀawa!namn dib hîa ûitsamaxūn !nariba Omaheke ǀKharib !nâ !khamǂuis ǀkha a ǁaxab, ge go īǁkhā kai in ǁaupexa 100 !narihe hâ gomana ǂoage wekheb Wunstaxs ai Otjombinde ǁhûi!nâharis !nâ  hō-oahesa. Nē goman ge Omaheke ǀkharib di !kharaga !âgu !nâ ǁae-i !goaxase a !narisa. Otjombinde ǁhûi!nâǂharis ǀawemā-aob Katjanaa Kaurivib, ge New Erab ǂhôare-aoba ǂoa ge wekheb Donertaxs ai ge mîba, !gôab !narisa goman dib noxopa a ǀgapi ­ǁkhāsa ǁnāpan ǀnî ǂgari-aona ǀawa!namn huib ǀkha gomana ôas ǀkha a ­ǁaxa amaga. “Sida ge nē ǁaeb ai ǂhanu !gôaba a mā ǁoa, xawe !goaxa ǁaeb !nâ nēsa a dī ǁkhā, nēsi da hoara a mî ǁkhās ge hōǀhaohe go goman !gôab 100 xa a !nāsasa.” ǀAwemā-aob ge ǂgari-aona ge ǂgan in ­ǁîn gomana ǂoa go Frataxs ai, saodi ân ǀkha Tallismanus tawa si ǂanǂui. Kaurivib gere mîsa !oab ge goma !nariba ǁnā ǁhûi!nâǂharis !nâ ǀgaisase danasa ra ǀhōǂui tsîn ge ǂgari-aona ra ǁkhore in ga hoa ǂgâ-amra ǁhûi!nâǂharis dira tawa ǁkhae-amde a tsoatsoasa. 

Aron Ndjozeb, Erindirozmbakas di ǂgari-aob ge ge mî, ǀgoa!narib kaise a ǁkhōǁ­khōsa ǁnā !âb !nâ !khaisa tsî ǀawa!namn ǁnā ǀkharib dina gere ǀhawiǂnûiǀkhā, ǁîn ǂgaoǀkhāsa ǂâisa ûitsamaxūn !narihes ai ǂnûi tama amaga. Nē mâsib ge ǀgaisa ǁgoaǂuis ase Omaheke ǀkharib !nâ i, !gōsase Otjimbinde ǁhûi!nâǂharis !nâ. Omaheke ǀkharisi ǀawa!namn mûǂamaob, Andreas Haingurab ge ge mî, ǁîb nē ǀasase hâ !gomsigu xa ǂan tamasa, nausab Kauriviba, ǁnā mâsib xab Hainguraba ge mîbahe ti ra mî hîa. Haingurab ge ge mî, ǁ­îb !nuri!gâs ǁhō-i ga māǂgāhe hâ o nē mâsib xa !nāsa ǂansa ga ūhâsa, xaweb nēs xa ǀū ti. ǀKharisi ǂkhawadīb ôa!nâdi !khōdana-aob Chris Kalimbulab, ge dî!gâdi !aroma ge ǀhao-ūhe ǁoa i, ǁ­îb ge ǀgaisa ǂnû-i !nâ hâ i amaga. 
Nē ǁkhâb di tsoatsoas !nân ge ǂgari-aona Epukiros ǁhûi!nâǂharis !nâ N$400 000 ǁkhāsiba ūhâ ûitsamaxūna ge hō-oa. ǁÎn !nân ge 58 goman, 10 donkin tsî 12 gūn tsîna ge hâ i. 


Kuzeeko Tjitemisa
2020-05-26 09:16:00 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...