New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁGau!nâs ge Hoa !Hūbaisi ǀHaos tawa goro māǂoa - Murangis

ǁGau!nâs ge Hoa !Hūbaisi ǀHaos tawa goro māǂoa - Murangis

2022-05-31  Festus Hamalwa

ǁGau!nâs ge Hoa !Hūbaisi ǀHaos tawa goro māǂoa - Murangis

ONGWEDIVA – Ministeris ǀGapi ǁGau!nâs, Texnoloxib tsî ǀAsa ǂâiǂuiǀgaugu di ministers, Itah Kandjii-Murangis, ge ǀnîkhami kō !gôab khoen hîa sao ra ǂnûiǂgādi danana ge !khōǂgā hâ in, Namibiab ǁKhāǁkhāǂuisende ra mûǂam ǂNûiǂgās (NQA), Namibiab ǀAwemā!nans ǀGapi ǁGau!nâs dis tsî Namibiab ǁKhāǁkhākhâide ra mûǂam ǂNûiǂgās (NTA) hân ǀkha  ǁGau!nâs di Hoa !Hūbaisi ǀHaos hîa Londoni, United Kingdommi !nâ ǂnôas !nâ ge hâ isa ge hao!nâ hâ i. 

ǁGau!nâs di ǀhaos nēs ge 22-25 !Khaitsâb 2022 dis kōse gere !khoe tsî ǁîs hoan xa a kai ǀhaos hîa ǁgau!nâs, ǁkhāsigu, texnoloxib, ǀasa ǂâiǀgaugu ǀkha ǂoaxas mîǁguiga ra ū khoen xa ra ǀhao!nâhesa. 

Nē ǀhaos ge ǁkhāti !ēsa ge mā, !kharaga !âǀhuru-aon ǀkha ǀhao tsî nēpa hoa!nâ-aixa ǁgoaǂuidi tsî hâ a tsî hâ ǁkhā !ēde hoa !hūbaisise ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu !aroma ǀgoragus disa. Murangis ge New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba,hâ a ǂgui!nâgu !âubasendi ǁaegus ge nē ǀhaosa nē kurib !nās !aroma !kharaga !âga aiǂhomi hâ isa, ǁgoaǂuixa!nâ am-tsî-amabegudi hîa mâti da ǂâuǀoahâ huib tsî ǂkhâ!nâsa nî mā tsî ǁgau!nâs !aroma Covid-19 khao!gâ mâtis ǁgau!nâsa a ai!gû ǁkhās oresa a hā-ū ǁkhā ǀasa ǂâiǀgauga nau !hūgu ǀkha a ǀgoragu ǁkhās tsîna. Nēs !nâ-ū ra sī!nâhe ǂgaos ge, omkhâis ǀguitikōsib, ǂâuǀoasasib tsî ǀgausasib ǁkhāǁkhā!khōǂgāb dib, ǁkhāǁkhās, ǁkhāǁkhāsens tsî !hara!âis !gûǁnâgaugu tsî ǀamǂoadi tsîn disa. 2022 di ǀhaos nēs di ǂgaiǂams ge ‘ǁGau!nâs: ǂNuwikhâis Ais ǁga ǀHûǁarebese; ǁGoaǂuidi !nâ mā!kharus, Mâsenxasib xū-e sī!nâ ǂgaos dib, ǂKhîǂkhîsa ǀnōb’. “Nē kurib ǂgaiǂams ge ǂōrisase ge ǁhûihe nē ǀhaos di !hoaǂharugudi tsî ǂgaenam!gâgude daoǁgaus hâ-a ǁgoaǂuidi hîa hoa !hūbaisise gau!nâs !âba ra tsâǀkhādi Covid-19 ǁōs x age !aromahede oresa hōbas !aroma,” tis ge ministersa gere ǀgonǀgon!gao. Nēpa gere ǁhao !kharaga !hūgu ministern gere ǂoaxa-ūs ge mâ ǀgaugu tsî ǀnōb ais ǁgau!nâsa ge tsâǀkhāhes tsî ǁkhāti mâ ǀgaugu tsî ǀawedi ǀkhan nēn mâs kōse ge sīsa. 

“Nēb ge ǁkhāti ǀgaub hîa ǂhanugu nēba xub nauba nî ǁkhāǁkhāsenna tsî noxopa !gâi tsî sîsenxa dīgaugu ha ǁgau!nâsa nî omkhâi kaiga nî ǀgoragusa,”tis ge ge mî. 


2022-05-31  Festus Hamalwa

Share on social media