• July 12th, 2020

Geingoba wa ya rura vetatu vo kombanda kehi ye movihavero mbi ve kara navyo


Otjomuise-Vetatu movi havero vyo komba mbanda mohoromende vyo kehi okuza kwiiho tjo Peresidenda vaya rurwa mo vi havero  mu ve kara mo horomende ondenga yo Peresidenda Hage Geingoba ndji maiya koma yandero woruveze rwayo Oroviungura indi, ndiri muhuka, eye tji ma twirisiwa otjikando otji tjavari otje Pereseindenda ya Namibia. 

Mba ya ruka movihavero eengwi ombura ndjazuko kombunda yo mu yaruke Onganga  Nickey Iyambo tja twa pehi otjiyoke otjo Peresidenda yOkehi, ngwa ya ruka mutjo, Nangolo Mbumba. Ngukara o Ministera Ondenga nganda Geingoba aeya kounane wehi otjo tjiuru tjaro, Saara Kuugongelwa-Amadhila, wa yaruka no tjihavero ihi ngunda wina ingwi ngu kara kehi ye, Netumbo Nandi-Ndwaitwah aa yaruka notjihavero tjo Minisetra Ondenga yOkehi. Kombunda yo ma twirisiro we MUHUKA Geingoba wina otji ma tjivisa omana waimba mbui ma verire orupa ro Kambineta ye. 

Omandaha Geingoba o tja tjivisire onduri yo horomende ye ombe. Ozo ministeri nderira o 26 nai za henununwe ku 19.  Tjingetjo otji tjikara otjivarero tjo zo ministera zokehi tji ma tja matji henununwa wina.  Posia ngunda kape ya tjiukwa kutja ma ze rire ngambi nganduu kombunda yo ma twirisiro we. Omberoo no yo Peresidenda yOkehi ma zevaterwa iyo zo ministera, ovayandjandunge vapeke no  vaungure varwe mbu ma veyenene oku kutwa iyo Peresidenda kehi ye zeva 27(A) ro Ngunÿeveta. 

Munao omberoo yo Peresidenda otji ma i kara no ministera ngu ma kara no me ri zirira nio vi tjitwa vyo Ndjuwo yOzoveta nu wina ndji ma irire ohakaenise yo Peresidenda kuna Ozongooneya kombunda yo ma rundururirio woveta ngasere oku karapo oku yandjera otji¿a ihi. Oku paimisa ongwizikiro  ko ma rwisiro wo u kaiya no ru tjiva mehupo, o ministeri yo Nÿekasaneno no yo Mayandekero Woukaiya za za ririsiwa orupa rumwe mo mberoo yo Peresidenda, ndu ma ru tjiukwa otjo rupa rwo Ronÿekasaneno,  Omayandekero Woukaiya nOmbwiro Youkaiya. Ombatero yovikurya, ombatero yo tji mariva tjo u kurundu, no tjo vanatje ozosewa no vaÞukare, mbena ouremane motutu no vi wana mbya hendekwa ma vi wire kehi yorupa indwi. Oro ma ru kara kehi yo ndjeverero yo Peresidenda yOkehi. 

Kutja otjitamba tjombirivate tji wo mborore omanyomoneno wombwiko no ma tutumunino wayo, otjiungura tjo ma Nyomoneno wo ma Pwikiro  no me Kurisiro Wozongetjefa OzonÿiÞi wina tja yeruruwa mo unahepero watjo na tji tuwa mo mberoo yo Peresidenda. Munao indji ndjaa itjikwa otjo Ndanda ya Namibia yOmapiwkiro (Namibia Investment Centre), ma i ya rukirwa po iyo Tjirata tja Namibia Tjomanyomomeno Nomekurisiro Womapwikiro (Namibia Investment Promotion and Development Board). Otjiuru tjo tji rata ihi ma tji zikwa iyo Peresidenda.  Otjiungura tjatjo oku nyomona ombepo yozongetjefa ndjiriyo no ku randisa o Namibia otjehi ndiriro etenga k ova pwike oku pwikira mo otjimariva tjavo. 

Ozo ministeri nÿa runduruka ozonÿa: Oministeri yo Vitjitwa Vyomoukoto Wehi kuyo ku kwa weziwa Oukohoke nOndjoverero; O Ministeri yOndjururiro kuyo ku kwa weziwa Ovitjitwa vyo Varwe Ovakuru; o Ministeri yOmipepo nOmarandisasaneno ndja ye kwa otjiungura tjo Mekurisiro Wozondgetjefa Ozondii tji tjai ko mberoo yOperesidenda; o Ministeri yOtutumbo nOvikunwa ku kwaweziwa Ondungururiro yEhi na iyekwa Omahwa; o Ministeri yOzondendera nOvaryange ku kwa weziwa omezirira wo Mahwa ngari wo Tutumbo nOvikukwa. Puma pe hee kutja ozo ministeri inÿo zarwe ma ze kara otja tji ze kara. Nÿeri o Ministeri yOngaro Pokati Kozohoromende Zouye no Maunguriro Wazo Kumwe; Otjimariva; Omekurisiro wOzongomainde Nokozombanda; Ouveruke Noviungura Vyombwiro yOtjiwa¿a; Omahongero wOmbutiro, Oviperendwa nOmbazu; Omahongero wOkombanda, Ounogno wa Nambano wOviungura nOmamemeno; Oviungurwa nOvitoore; Ozongoporo nOviyakise; Omahundju nOzomburo zOkuvare; Ouhokoke Moveta; Oviungura, Ongaro Moviungura nOmamemeno wOviungura; o Ministeri yOzonganda Ohinga kOhoromende; Omanyando, Omitanda nOtjiungura tjOtjiwa¿a; Ondjivisiro Nounongo wOvihakaenise.


Kae Matundu-Tjiparuro
2020-03-20 12:02:30 | 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...