New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Huri-ammi ge 20 000 !narisarima-aon ǀkha nî ǂgâxa ǂgauga !âu hâ

Huri-ammi ge 20 000 !narisarima-aon ǀkha nî ǂgâxa ǂgauga !âu hâ

2022-12-06  Eveline de Klerk

Huri-ammi ge 20 000 !narisarima-aon ǀkha nî ǂgâxa ǂgauga !âu hâ

!GOMENǁGAMS – Huri-ammi di !āra !gomenǁgams tsî !namiǂnûs hâra ge ǀgaisa sâuǁkhāsib ǀomkhâisa !âubasen hâ, ǁnāpan !âubasensa !oa 20 000 !narisarima-aona nî sarihāse. !Khūb!naes ǁaeb !nâ di ge 22 ǂgaudeǁnā  huri-amkha tawa ra !âubasenhe. 

Koro ǂgaudi ge ǀnai 10 ǂǀHōǂgaeb dis ai !narisarima-aon ǀkha ge ǂgâxa, xawe ǁkhawa sao ra ǀgam wekhekha !nâ nî dawasen tsî !Khanni !goaxa kurib dib !nâ nî oahā. Disikoroǀa ǂgaugu ge !nonas nē ǁkhâb dis tsî 31 kōse !Gomenǁgams huri-ammi !nâ ra !âubasenhe. 

Nē ǂgaudi hîa !gōsase !narisarima-aon ǀkha ra ǂgâxadi ge Namibiab !narisarimas ǂharuguba ǀgaisase sâuǁkhāsib !harib ai ra ǂkhâkhâi, kaise da îxa !hūba hoa !hūbaisise ūhâ amaga, ti-i ge ǀgui !narisarima-ao-e gere mî. Erongo ǀkharib ge ǁîb hoa !hūbaib !nâ !nāsa !gôagu !nâ !auga!hūsi sari-aon xa ra sarihe ǀkhariba, nausab ge !narisarimas ǂharuguba Covid-19 ǁōs di khoraǂuisens ǁaeb !nâ ǀgaisase a tsâǀkhāhe tsî nēs xa !aromahe hâse ǂgui !gôagu di sîsenaona ǁîn sîsenga a ǂoa!nâ tsî nēs xōǀkha ǂauna ǂharuguga ǁîgu di daode a ǂganams ga a hâ xawe. ǁNā-amagas gen ē ǂgaugu di ǂgâxasa a ǁgauǁgau, ǂauseb nē ǂharuguba ǀomkhâisa ra !oasa. “Namports ge ǁîs dana !âsa Namibiab sâuǁkhāsib !nâ ra ǀhuru ǂnûiǂgās as era ôa-am hoaǁaes nî ǁawoǁawo !khaisa, hoa sari-aon nî !norasa tsî sâsa ǀgaub !nâ ǁkhoreǁharehe !khaisa, Namports ra ǁîn di hāsa kaise ǀgapi!gôa ǁîn !hūb sâuǁkhāsiba ǀgaisase hā ra mâxōǀkhā amaga,” tib ge Namports sîsenǂuira mâisab Elia Mwenyoba ge mî. Ai!âb ge ǁîba a mîs ge, Namports ge ǁî!norasasib !âb tsî !nari !oabadi tsîna a !gâi!gâi!nâsa, ǂkhanuse tsî ǂhanusn !narisarima-aon tsî naun hîa ǁnā !naoǁhôasa ra sîsenūna nî ǂgâ tsî ǂoa ǁkhāse. Nē !narisarimā-aon di saridi ge kai ǂkhâ!nâs ase !narisarimā-aona ra daoǁgauma khoen, ǂû!khaigu, !omkurusa tsî ǂomsaxūna ra ǁamaxu khoen tsî noxopa ǀnî !âgu !hūb digu !aroma ī. Tsoaxbams di ǂgiǂgosi ǀawemā-aob tsî ǁkhāti a ǂkhari ǂharugu-aob, Heinrich Hafenib ge ra mî, nē !narisarimā-aona !hūb !nâ hâs, mâ !âb ǂharugub dib hoaba nē tamas ka i o nau ǀgaub !nâ ra domdore kai tsî ǁnā-amaga hara ǂgaogu tsî !omgu ǀkha ra ǁkhoreǁharehesa. 


2022-12-06  Eveline de Klerk

Share on social media