New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Katengo katolopo kalukisa mikwakwa yesinyizwe kipula

Katengo katolopo kalukisa mikwakwa yesinyizwe kipula

2020-01-13  Aron Mushaukwa

Katengo katolopo kalukisa mikwakwa yesinyizwe kipula

KATIMA MULILO – Katengo Katolopo ya Katima Mulilo kakalile kulukisa mikwakwa yesinyizwe kipula mwakomponi ya Choto, mi kabulela kuli kakaeza cwalo nikwalikomponi zeñwi za Cow Boy ni Mahohoma. Nihaike litabula lisazwelapili katengo kabulela kuli kaboni kuli kalukise mikwakwa yesinyehile hahulu, sihulu mwamakululu bakeñisa kuli ibeya maemo abatu mwakozi, pula haizwelapili kunela. Kakuli hañata mikwakwa yelemuhilwe isulelanga mezi mwamandu abatu haise itezi. 

“Luboni kuli kanako yacwale lulukise mikwa yesinyehile hahulu, mi kachenu lukakalisa kakupompa mezi kuazwisa mwamukwakwa, kwapili katengo kalela kulukisa mikwakwa kaufela mwatolopo kuli isike ino tiba pula hainela,” muina sipula wakatengo katolopo Lister Shamalaza nabulelezi bamakande Labune viki yefelile. Shamalaza naize mwakomponi ya Choto kulemuhilwe mikwakwa yesupile, ili yekalukiswa kanako yacwale.

Sibuabui wakatengo katolopo Muyoba Muyoba naize, “lubata kueza kaputako sina hamubona kuli pula isataha, ili kuli haika taha ilufumane selufelize,” nekubulezi Muyoba. Nabulezi kono hape kuli mandu amañwi atibiswanga kipula kiabatu babafilwe kale maino asili, kono habalati kututa. 

“Kiniti kuli buñata babatibiswanga bafilwe kale maino kokulumbile, babañwi baizo yaha kale kwateñi kono basakumalezi nikwamaino atiba, kacwalo lukupa batu babacwalo kuli baswalisane nikatengo katolopo ili kuli balukwalulele nzila yakutisa zwelopili,” nabulezi. Muyemeli wasicaba mwakomponi ya Choto Jimmy Sikwela, naitumezi kwakatengo katolopo kakubata kulukisa mikwakwa, kono nabilaezi kuli niha mikwakwa ikalukiswa ikaswana yatisa bobuñwi butata. “Niitumela kwakatengo katolopo kakubata kulukisa mikwakwa, kakuli butata bwakutibiswa kipula lutalimananga nibona litabula ni litabula, kono hanikolwi kuli bakatisa tatululo, kakuli kasamulaho akunanula mikwakwa mezi akaswana abubela mwamandu abatu,” nekubulezi Sikwela.


2020-01-13  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media