• September 29th, 2020

Katupa kavamutumbwire asi kandindate gwaSWAPO momahoroworo gaOpuuo Rural


Opuwo – Mbunga politika zaSWAPO kazihorowere Estein Katupa asi akazikarerepo moOpuwo zoponze zodoropa momahoroworo gokukwateramo aga vanakundindira gakakareko mokwedi kwaNsinano mvhura zeezi. Mukwatakanesi gombunga ezi momukunda gwaKunene, Tuarunga Kavari, katente nkera asi Katupa kuna kara asi kandindate gelike gombunga zaSWAPO ogu nakasikamenapo SWAPO momahoroworo ogo gana kuwiza.
Mbunga ezi kazikere nepongo lyazo mokuhorowora kandindate momukunda gwaOtuani gwakara momukunda horowero gwaOpuwo mosondaha, omu muna kara asi vakandindate vavali yiwo kavakere tavarumbasana pevango olyo lyoukandindate. Katupa, ogu na ana kara ngesi asi mpitisili pontambo zomukunda asi mufili sinka yimaliwa, kafundire mahoroworo aga gomombunga politika zawo omu kagwene mazwi 31 ano mukwawo zendi ogu kavarumbasanene nendi Tjakazapi Mbunguha, kagwane mazwi 20 tupu.
Kavari katente asi mahoroworo aga kagagenderepo nawa, pwahana matjiliso nkenye.
Nokugwedako asi Katupayige gelike zina kara nazo mbunga zendi nokutanta asi aw okapi navakayipulisira muntu gumwe akasikame hena medina yaSWAPO asi kandindate gokulikarera.
Evango eli vana kukarumbasanena kwakara muporongwa kutunda tupu apa kansela gombunga zaPDM Kazeongere Tjeundo, ogu ana kara ngesi asi kuna kuza kombongarero zanavenye ngomukarelipo gombnga zaPDM.  
– Nampa


Staff Reporter
2020-01-30 08:20:18 | 7 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...