• August 3rd, 2020

Kavango zoutekero kuna hepa mavango gomanzi gokurara vanona wosure


John Muyamba Nkurenkuru – Musita Ernesto Karuyeva gongereka zaELCIN ogu ana kara ngesi asi gumwe ana kugendesa mavango gokurara gonkarapamwe vana kurara vanona wosure, moNkurenkuru, katente asi epangero lyahepa kutulisapo malikwamo pangenderera vatunge mavango gokurara vanasure, unene momukunda gwaKavango zoutokero ponomukunda doponze zodoropa ntani nomodoropa mwene moNkurenkuru omu vana kara asi sinzi sovarongwa kunakuhepa. Evango eli tuna kara ngesi nayina kwaliretesapo vatumwa wonongereka ava vamwene asi pana kara nompumbwe dokukulika vantu, asi vahepa kuvaronga yipo vakare nomukaro gokuruganena kumwe, nye kapisi egano lyokulidipa ndi asi kuliroyanga, yimo nye yagenda ngoso pwanayina ose tukare asi tuna diva kuresa nokutjanga malikwamo olyo yimo twagenda dogoro sirongo siyamanguruke. Yimo ngoso ana kutanta musita. Musita Karuyeva kageve mbudi ozo siruwo oso kavakare asi kuna kugwana mauhwi gokusika ko 363 matarese govanona ava avadimbire sure pevango lyaNkurenkuru lyomisiyona vakara asi kutunda komambo goruhepa unene. “ Epangero lyetu kapi lyadikako mavango gokurara vanona koruha oru rwetu, nye nsene otara kutunda moNkurenkuru oze koTumeb nosure delike kwato mararo nsene vatungako mavango ngangesi hawe vanona ngano navararamo makura awo valironge nawa. Epangero lyetu lyahepa kuruganako Yuma kweyi yangesi.” Age kuna kulizuvha asi mavango aga gokurara vanona kuna pumbwa mbatero zina kutunda kepangero yipo tuze komeho. Ame nina hafa mokutambura uhwi ou, womatarase morwa naga vatera vanona vetu. Ame kuna kara mugendesi gevango eli monomvhura edi 27 dina kukapita, nye simpe kapi nagwana uhwi wangesi, nye ose tuna hafa morwa Karunga gahunga vantu ava vana kara nonomutjima donongwa. Ntani ame nina hafa kovanambudi vetu eyi vatwara nzaya mukaro ogu tuna kara nago pevango lyentu eli, vantu wovanzi kwawiza pevango eli kumwe nokutuzora. Nye mbunga nye ezi zaHaihambp hawe awo kuna wiza vayatuguseko udigu umwe, yimo ngoso musita ana kupandura ava vana vape uhwi wangesi. Matarase kagageve kongereka Sikongo Haihambo gumwe gokampani vana kutumbura asi Token fishing pty Ltd, kupitira monakampani nonkwawo edi dakara asi ado kuhunga nomfi meuta lyetu muna hamene TEYA Inivestment CC, Otjihua fishing investment CC, Kasipecho fishing investment CC, Eyambulepo fishing investment holdings ntani Nduli trading Enterprises CC. Haihambo katente asi age ana hafa morwa ngesi sikando sauvali vana kugava uhwi wangesi kevango eli lyongereka. Mwa Marh awo kwageve matarese gokusika ko 100 ano ngesi yiyo vana retako hena gokusika ko 263.’ Ose kuna kuvatera epangero omu tunakuvatera vanona wonoNamibia. Mokupandura JV ose natuvhura kuruganako moomu twavhulira kuvatera ogu kuna pumbwa unene moKavango zoutokero, muna kara asi ruhepa kwazeruka unene ose kwapura asi nsene vanona vakara mevango lyewa lyokurara, awo kuvhura ezuva limwe vakatjindje mukaro geparu ogu tuna kara nago ngesi. Yimo ana kutanta Haihambo.
New Era Reporter
2018-08-02 10:14:05 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...