New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kwato egwederero kofuto kovatungimo moMbaye

Kwato egwederero kofuto kovatungimo moMbaye

2021-05-20  Loide Jason

Kwato egwederero kofuto kovatungimo moMbaye

Munona godoropa zaMbaye ndi asi Walvis Bay, Saara Mutondoka kakageve kovatungimo eyereko lyosimaliwa lyodoropa lyomvhura 2021/22, muna hamene nomiliyuna N$38 yokuranda mema ntani yokuwapukurura yiruganeso kofarama 37. 

Mukuronagona godoropa kapere vantu mukumo asi kwato kapi vana kugwedererako kweyi vana kufuta ngesi mvhura ezi. 

Nampili ngomu yina kara asi oku nye atugwana yiruganeso, kuna kuza yikazeruke no 5% ose ngovakansela twahetekerako kuhetakanesa eyereko lyetu twahana kuzerura eyi ava futu vatungimo ngwendi yomema, yihando nomutero yimo ngoso ana kugwedako. 

Farama 37, ezi zakara asi kuna kara nomavango gokutunga posivaro sokusika ko 30 000 kwalipulisira mvhura zina puko kupitira moCabinete morwa mukaro ogu gwakara asi mambo gokusika ko 800 moMbaye mwelike. 

Mutondoka kuna kufaturura nye oyo, nokutanta asi nomiliyuna dokusika ko N$29 kuna ditulire ntere vature nye evango lyaNarraville lyoko 8, omu vana kuyingungunyika asi kuvhura yipure yimaliwa yokusika ko N$50 yonomiliyuna morwa evango lina kuna kara asi kuvhura tugwaneko mavango gokutunga vantu gokusika ko 185. 

Mokukwama Mutondoka, kuna kara hena asi yimaliwa yimwe yokusika koN$14 yonomiliyuna kwayitambesera ko erf 8635 ks pepi naTutaleni pomba, eyi tuna kukandindira asi kuvhura tugwaneko mavango gombiliha. 

‘’Ose nare twatameka kuwapukurura mavango gokonhi zevhu nokuwapukurura evango ndi mavango ogo tuna tumbura omu natukamana yirugana oyo momakwedi 18,’’ yimo ngoso ana kutanta. 

Age katente asi vakansela nare vapulisira eyereko lyosimaliwa lina kara asi kusika ko N$44 zonomiliyuna mokuwapukurura/ kuyigwedako/ kuyikeverera unene nonzira omu navadiwapukurura nomatungo ngoso. 

‘’Mosiruwo nye oso, evango lyokuhura ko 3, Narraville ntani 11 ntani Narraville farama 79, yimo abna kutanta. 

Vakansela simpe vatura mayereko yimaliwa yokusika ko N$64 yinomiliyuna mokuwapukurura oku aga pitire mema gomadona ntani kugusapo 2021/22 muna kara asi N$15 yonomiliyuna kuna yiyerekere vakatunge pomba zaKuisebmund ntani N$6 donomiliyuna lyokuwapukurura evango lyoyihando nokuwapukurura pomba zakara pngereka zaBaptst moKuisebmund omu nayireta nye mema gagende nawa. 

Yokulifana, evango vana kuwapukurura lina kukosa yimaliwa yokusika ko N$6 donomiliyuna simpe kwayitura yikarugane kevango vana kutumbura asi lagoon nayimwe hena yokusika koN$4 yonomiliyuna yoko Narraville omu vana kuwapukurura omu nalikara evango. 

Mavango nye aga gana pumbwa ewapukururo kuna kara, Pelican, Sandwich, 6TH street, Mautamanene, Moses Garoeb ntani Rikumbi Kandanga streets. 

Mutondoka simpe katente asi ngendeseso zokuranda etaruro asi ngapi vana kuranda mokukwama sintokorwa 66(3) kukwama veta zonondango donomukunda nonodoropa ngesi kuna kumoneka asi ntaantani vaziture mosirugana. 

Kuna kumoneka asi ngendeseso ozo nazikaza mosirugana kutunda mwaMurongagona 2022, mokutara asi nongendeseso nadinye dina gendi ano vafuti mutare ntani ava futu yirugana yamuni nawo ngava vatantera kupitira monongendeseso dakarapo. Ano ngendeseso zokurata nometa domema dokusika ko 1000 ngesi dina pu kudirugana nomukoso gokusika koN$2 nomiliyuna. 

Ngendeseso nye zokudimbesitera nare zatameka azo hena kuna kugendapo nawa. – Ijason@nepc.com.na


2021-05-20  Loide Jason

Share on social media