New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Libita la mwanana la pumbulwa mwa Katima

Libita la mwanana la pumbulwa mwa Katima

2021-09-06  Aron Mushaukwa

Libita la mwanana la pumbulwa mwa Katima

KATIMA MULILO – Balili bane bayo buluka muhabo Labutanu nebasiyezi banatile lishumi, kasamulaho akuyofumana libita la mwanana wamushimani wasilimo ni licika, yana ilo bulukwa viki yefelile likwaluhile kwamabita aDairy mwa Katima Mulilo.

Paki yanali kwamabita nataluselize mubihi yoo kuli taba yeo neli yetata kuutwisisa. “Haluzibi kuli nebakwaluzeñi libita, nikuli nebabatañi. Kubonahala kuli nako nebalakile kacwalo nebapalezwi kukutiseza libita bakeñisa kuli nese busa, kacwalo nebasiile feela likwati fañandaleza,” nekubulezi paki.

Yabona zabubangoki mwasikiliti sa Zambezi Evans Simasiku nabulelezi mutayi wamakande wa NBC kuli situpu sa mwanana nesiiketile, kono siemba sa siapalo sana bulukilwe nisona nesitondahala. “Kinto yemaswe ni yeswabisa kuli mutu yomuñwi naiketezi kuyopumbula situpu sa mwanana yoo, kueza kaufela zana eza. Kapa neli zabuloi kapa zakuikolwisa hani zibi mi hani koni kutoloka,” nekubulezi Simasiku.


2021-09-06  Aron Mushaukwa

Share on social media