New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Limembala za Swapo kwa Kongola lisabisa kuipangula

Limembala za Swapo kwa Kongola lisabisa kuipangula

2020-07-06  Obrien Simasiku

Limembala za Swapo kwa Kongola lisabisa kuipangula
Top of a Page

Kongola – Limembala zeñwi za kopano ya Swapo mwa silalanda sa Kongola, kuzwelela kwa mitayi yelishumi kayemine mwasilalanda sa Kongola, mwasikiliti sa Zambezi basabisa kuli bakaipangula hakutaha kwa liketisa za milonga ni likiliti zesataha silimo se, bakeñisa kuli kopano ipalezwi kutatulula misunga yezwelapili mwasilalanda. Babulela kuli lipilaelo zabona zene bihilwe kwa kamaiso yanaha, lizwelela kwa mukopano one ubile teñi mwasilalanda, kucafanza maata akuli kopano ikete baeteleli babanca, kalulo yebabulela kuli ne ezizwe nihane kuna ni mafosisa. Ndwa nekalile kasamulaho muongaongi wa silalanda Phellem Simone, naketilwe hape kwamukopano kone kuna ni misunga wa la 18 Muyana 2019, teñi mitayi feela yemibeli nebile ni kabelo mwaliketisa mitayi yeñwi haihana. 

Liketisa zeo neli amuhezwi ki kamaiso ya sikiliti nihane kuna ni lipilaelo kuli limembala kuzwelela kwamitayi yemibeli nebasina makadi akopano, mi nebasebelisize buitamo kuzwa kwa mapokopola mwaliketisa. Likakalezo zeo neli latuzwi ki muongaongi wa sikiliti Moffat Sileze, yana ize taba yeo ise ikwalilwe. Pili liketisa za la 18 Muyana mikopano yeñwi yene ezizwe la 30 Mbuwana ni la 2 Muyana, koo muongaongi wa silalanda nabitezwi fafasi, neli kungulezwi kwatuko ni kukala sinca. Sikwata sibulela kuli kamaiso ya kopano ya sikiliti, ilumelelana ni muongaongi yana bitezwi fafasi mwa liketisa zapili. Mi neba ezize mobakonela kumukutiseza fasitulo, nihane kuna ni mafosisa. Taba yeo netisize buipanguli bwa sikwata mi sina ni maikuto akuli batalimi molizamaela liketisa nebafetuhile kuba bazamaisi baliketisa. 

“Katengo kakatuna neka nyatezi liketisa, kacwalo taba yeo ifelile. Uingele kuna kakuba muetapili wa litaba zasikiliti, kuli batu bao babulela zabuhata, kakuli liketisa nelisina sobozi. Neni liteñi kwaliketisa ni hamoho cwalo ni mueteleli yomuñwi yana lumilwe kwasikiliti Heather Sibungo, kuba lipaki. Nekusina mafosisa taba feela kikuli muipapati yene babata naluzize,” nekubulezi Sileze, mi naekelize kuli nombolo yetokwahala nekwanile. Zeo halili cwalo muzamaisi yomuhulu wa kopano ya Swapo Austin Samupwa, nahanile kualaba lipuzo hala litaba zeo, mi naize hakandeki litaba zakopano ni bamakande. “Hanisikabona liñolo leli bulelwa kisikwata seo, kuna ni linzila zena ni kulatelelwa haiba batu bana ni lipilaelo. Kacwalo lizeza muongaongi wa sikiliti wakona kuziba,” nekubulezi Samupwa.

“Taba yeñwi hanikuzibi, buniti kibufi kuli umubihi wa makande. Ukona kubulela kuli umubihi kanti hakucwalo. Kacwalo hanina kupatulula litaba za Swapo kuwena,” natiselize. Mubihi yo una ni mapampili kuzwelela kwa sikwata ane añolezwi ku Sileze, hamoho cwalo ni muñoli yomuhulu wa kopano Sophia Shaningwa kuli aiswe kumueteleli Hage Geingob kakuba mueteleli wa kopano. “Kukuza kwa baeteleli kupalelwa kutalima litaba zeo kusupeza kuli kuna ni sialuluti ni bulyangelino. Kiñi haba kuza hala taba yebilaeza niye fosahezi. Nako ya liketisa za milonga ni likiliti haikafita litaba ze lisika talimiwa kale, luna kuzwelela mwamitayi yelishumi kayemine haluna kubotela kopano ya Swapo ni kamuta,” nekubaleha mañolo abona.


2020-07-06  Obrien Simasiku

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page