New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Lingambolo zakupulusa likubu zaezahala

Lingambolo zakupulusa likubu zaezahala

2019-08-12  Albertina Nakale

Lingambolo zakupulusa likubu zaezahala
Top of a Page

WINDOKO – Liluko la Silalanda ni Bupoti lipatuluzi milelo yakupulusa likubu zekwalezwi mwakasa kasileze mwasikiliti sa Zambezi. Taba yeo itaha kasamulaho sibuabui wa liluko Romeo Muyunda nanitifalize kuli likubu zemashumi asilezi kazetalu nelibonwi likatazeha mwakasa mwanuka ya Chobe. Nabulezi hape kuli nuka inze ikala kabubebe, mi inze ikauhana mwatusa mi likubu ze 63 likakatezi mwakasa kakañwi. Naize muuso unze usinganyeka hala kuyepa liliba kutaza tusa kuli likubu lipuluswe. Mi naize buiketelo bobuñwi kikututisa likubu kuli isa kokusana nimezi. Muyunda naize mayemo amezi sakutezi hahulu fafasi mi kutokwala kuli linaha za Namibia ni Botswana lieze sesiñwi. “Lusweli kuambolisana hala linaha zepeli kuli luka tatulula cwañwi butata. Liluko lika zwelapili kushoka likubu, kuambolisana mwahala linaha zepeli hakuzwelapili,” nabulezi.

Nabulezi hape kuli liluko likasebelisa sipolopela kutalima kana kuna nimayemo aswana mwalibaka zeñwi mwalikiliti za Kavango ya Upa ni Zambezi. New Era nekile yabiha viki yefeli kuli bolyaminzi kwamunganda wa Lungala nebaize likubu likwalezwi mwamubu osina muña ona, mi kasamulaho alivikinyana likaswana zakala kushwa kakuli mezi molikwalezwi anze akala kabubebe. “Likubu ze limwabutata haiba hakuna sesika ezwa mwaliviki zepeli kapa zetalu likaswana zakala kushwa. Haiba kinto yekonahala bababona zalifolofolo ze baeze sesiñwi kapilipili,” nekubulezi Tronah Masiye yafumaneha kwa Lungala. 

Lungala ifumaneha libima zelishumi mbowela-upa wa munzi wa Mutikitila mwasilalanda sa Katima ya Matakanyani, kwamuseto wanaha Namibia ni Botswana ili teñi likubu zebato eza zemashumi asilezi likwalezwi mwakasa kasileze.


2019-08-12  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page