• April 25th, 2019
Login / Register

Luketo simpe kuna kukondjesa egaununo lyonontambo


Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Presidente gombunga politika vana kutumbura asi National Democratic Party Martin Lukato katente asi ava vana kara melikwamo lyegendeso, ntani vatulisipo noveta vakara asi ruha rumwe rwepangero vahepa kuvagaununa, yipo asi vatulisipo noveta vahepa kurugana vasikisemo yitumbukira yawo, pwahana kukara mazonagwiso nkenye gana kutunda kegendeso. Lukato kuakuyimona age asi kugaununna nonkondo odo, kuna kuretesapo nkenye ruha rukare nononkondo dwaro yipo hena asi navakara noyitumbukira yawo yokulisiga siga, mokukwama mwendi vatulisipo noveta vahepa nye kukara nononkondo mokuninka asi nkenye eyi vana hara kutura moyirugana yahepa kuzamo. NDP, kuna kugava magano gawo asi pwahepa kukara egaununo lyononkondo omu yina kara asi mbunga mpangeli zahepa kugava yihepwa yawo nayinye kwapresidente gombunga zawo, ano epangero nalyo lyahepa kukara noyiviyauka lyalyo. Age simpe kageve asi nombunga politika moNamibia unene dedi dakara asi kapi dagwana epundi nkenye mombongarero zanavenye kwavatulira ntere. Age katente asi nampili ngomu ava tanguna asi nawo vavatareko hawe eyi nayinye kwafire nye tupu momatwi gokupira kuzuvha. Ame kuna kuhundira komitiye zomoparliamente zakarerapo ediveta vagenderese kutara mbapira ezi vavareterere yipo asi vaziture usimbu pelikwamo lyombongarero zanavenye yipo asi vatulisepo marunduruko kediveta ntani koveta zehoroworo zomoNamibia. Mokutara asi vature navenye ava vakara nonombunag politika vatjangesa, asi nava vapira kukara mombonagrero zanavenye nawo vagwane mauwa aga ava gwana vakwawo vakara asi mombongarero zanavenye, komeho zomahoroworo aga naga kawiza mo 2019, morwa apa tuna kuuyunga ngesi vava vakara mombongarero velike ava gwana yimaliva kepangero kukwama nye asi mavango gangapi vakara nago mombongarero zanavenye.
New Era Reporter
2017-11-30 09:36:58 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...