• August 4th, 2020

Malaria, TB ngesi kuna kuzeruka momukunda Ohangwena


Nuusita Ashipala Ongwediva - Nampili ngomu lina karako egano asi Malaria noTB kuna zeruka, kuna kumoneka asi kugwana mukisi goHIV momukunda Ohangwena hawe kuna sesupa nakauke noperesenta zimwe, kutunda po 34 mvhura zina puko ngesi kuna kara nye po 33%. Apa nye kageve asi mukunda ngapi guna kara momandaha, nguuru gomukunda Ohangwena, Usko Nghaamwa katente asi mukisi goTB kuna zeruka nosivaro sina siki ko 1107,yina kumoneka asi awo vauvali komukunda gwaKhomas. Mokukwama nye mwendi age nguuru, katente asi sivaro esi kuna zeruka morwa wontundliro zaAngola nawo kuwiza vayagwane uhaku ntani kuna kulikida asi sivaro sina zeruka posipangero saEngela. Mokugusako nye TB, age simpe katente asi Malaria nago gana zeruka unene, nampili ngomu asi twakara nononkambadaro tusesupike malaria. Malaria mvhura zina puko kwalire vantu wokusika ko 9 mowo vahakwire wokusika ko 5440 momukunda gwina gwaOhangwena. Ntani noperesenta dokusika ko 4 yido nye vagwana asi kuna kara nokambumburu koHIV/AIDS movantu ava vakonakonene wokusika ko 53 267. Ano vantu nye vana kara pouhaku ngesi kuna kara mvhura ezi 5000 kuhetakanesa nomvhura zina puko. Mvhura zina puko sivaro sawo kwakere 19 887 kutunda ko 25 673 yna kutanta asi sinzi saw okapi vana kusikisamo uhaku ou. Nye nampili ngoso simpe sivaro kuna kuzeruka sina siki ko 24 796. Mukaro gumwe guna kureta sinka kuna kara kugwana mazimo nounona nona, 16 noperesenta yiyo kwatunda tupu peresenta zimwe mvhura zina puko. Simpe koukanguki, Nghaamwa katente asi awo simpe kuna kara noudingu wovahakuli yina kutanta asi kuna kara novahakuli vaulirongera wokusika ko95 dogoro ngesi kapi vavakuta moyirugana. Momukunda gwendi mwelike vantu owo vamana kulirongera uhaku nye dogoro ngesi kapi vana vape sirugana mepangero vahakre ndi vagave mauyerere. Age simpe katente asi mukunda kuna kugumu elisigo moyiwizamo ntani epiro yirugana yina kutwaredera vakare morunyando roruhepo. Epiro yirugana ngesi kuna sikama nye ponopereenta 45.5 momukunda ogu. Nye nampili ngoso vana kara noudigu owo, awo kuna lituramo unene kuwapukurura ekonomi lyawo yipo asi nkenye gumwe gomomukunda agwanenemo uwa.
New Era Reporter
2018-07-19 09:47:12 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...