• November 20th, 2018
Login / Register

Marongikido gokudiworoka ezuva lyetu lyemanguruko mondika gana kara


Obrein Simasiku Omuthiya-Marongikido kokudana ezuva eli simangurukire sirongo setu omu tuna kugwanesa nomvhura 28, ngesi mondika gana kara, yina kumoneka asi yilimbikwa yokusika tupu ko 9, yina pumbwa kuyiwapukurura, nguuru gomukunda Oshikoto, Henock Kankoshiyimo ngoso ana kutantera sayitunga zaNew ERA. Moutano komitiye tazikara nosigongi awo sokuhulilira vatare asi yinke nayinye vana rugana. Ezuva kuna kukalidana momukunda gwaTsumeb mosira somaudano Oscar Norwich. Nokomitiye nadinye dinawapa ntani vana mana noyirugana yawo. Ose tuna hafa omu tuna kara asi kuna kuyatura silika esi momukunda gwetu, omu yina kara asi sikando sopomuhowo sina kuyakarera momukunda gwetu. Makura nahara tupu nipe mukumo vatungimo asi marongikido gana wapa, yimo ngoso Kankoshi ana kutantera vantu moomu tupu asi mazuva ganasiki. Kankoshi kapi kakere asi agave asi yingapi natuvhura kuruganesa kedjobwano eli, nye nombudi kwapupanene pwanare asi kuvhura yimaliva yosilika nasinye yikasike konomiliyuna N$20. Owo nye vana kara asi kuna hara kukmakarapo nye kapi vana kara nougendero, hawe kuna kara ugendero mwankenye mukunda kuna turamo ehauto limwe ngalidamuna vantu. Vakansela nare vagava hena madina govantu vana kara nosinka asi kupi navagwana vantu mokuvadamuna ntani asi vangapi navavhura kukadamuna. Vakansela ngesi kuna kutantera vantu asi ngapi omu ngava genda vayavadamagure. Ame ngesi kuna kutuma nye mbudi kovatungimo momukunda Oshikoto ntani Namibia namunye asi vahepa kuwiza tuyadjobwane kumwe ezuva lyetu eli lyokuyadiworoka omu samangurukire sirongo setu. Simpe nahara kudiworokesa vasingi mahauto asi vahadivara madidiliko omu navasinga aga gakara mononzira edi navaruganesa, vahepa kusiga nawa ntani kuliwora yipo vakasike nawa. Ose kapi tuna hara kukara oku tatulili siruwo esi sedjobwano. Yimo ana kuhundira. Age simpe karuganesere mpito ozo mokugava eyi yavatompoka mosiruwo pita, mekuliko kutunda tupu apa samanguruka sirongo, nosure kwadidika, yipangero kwayidika, ntani mema gomawa nago kuna kugagava kovantu. MTC nage gareta yininke yendi ntani nodoropa nomavango gokutunga paveta kwagaturapo. Komeho sirongo sikamanguruke kwakereko mulihu gumwe tupu kutunda Ondangwa dogoro Omutswegwonime, nye ngesi vantu wovanzi vana vatura vagwane mema gomawa, nampili ngomu yina kara asi simpe yinzi yina pumbwa kurugana, unene konomukunda nye dokoure. Nonzira dononzi vana diturapo, omu muna kara nye magwanekero, sinkwa ntani katu mwene vatungimo nonosure kuna kugwana rutjeno. Oyo yimwe eyi navhuru bkutumburako eyi nkenye gumwe novhura kutanta asi ose kuna kudjobwana emanguruko lyetu moNamibia, morwa pwanare, sinzi sovantu kapi vakere nayi tuna kara nayo ntaantani, yimo ngoso ana kuhulisa nonkango dedi Kankoshi.
New Era Reporter
2018-03-15 09:36:57 8 months ago

Be the first to post a comment...