• June 25th, 2019
Login / Register

Mberewa zomahoroworo zina tura asi kwedi kwaPembagona mahoroworo gokukwateramo


Windhoek – Vakomisare kumwe nomberewa zawo moNamibia ndi asi ECN, vanatura ezuva 15 Pembagona, momapeu, asi yilyo ezuva ngagakara mahoroworo gokukwateramo momukunda gwaOndangwa zomodoropa yimo ngoso mbudi ana kuzigava mugendesi pamberewa Theo Muyoro yimo ngoso ana kutanta kosayitunga zaNew Era, nkera. Evango lyomuporongwa eli kwawizirapo paapa kansela ogu gakeremo kavamupere sirugana sokukara asi nguuru gosirongo Oshana, sirugana esi kamupere Presidente Hage Geingob. Irimari kagusire sirugana esi mwanguuru gwanare Clemens Kashuupulwa ogu vapere sirugana sokukakarerapo sirongo saNamibia kosirongo saRussia mvhura ezi zina puko mwaMangundu. Mujoro katanterere sayitunga ezi asi mosintokorwa 63(2) veta zakara zomahoroworo, ECN kwamupa nonkondo dokutulisapo mahoroworo naga gokukwateramo nsene asi evango lina moneka lyomuporongwa mwankenye mukunda horowero.

“Sintokorwa gona esi so 63 simpe kuna kutanta asi veta zoNdango gendesi zovakansela wonomukunda kwagava tupu asi nsene evango lina moneka, mahoroworo gokukwateramo gahepa kukarako monad zomazuva 90,” yimo ngoso ana kutanta. Nokugwedako asi evango lyomuporongwa kwahoroka momazuva 18 Nsinano 2019 omu kansela Irimari vamupere sirugana sokukara nguuru. Ngesi ECN mokukwama Mujoro vatameke kutulisapo marongikido omu navakakara nomahoroworo gokukwateramo momukunda gwina gwaOndangwa zoruha romodoropa.”Mberewa ezi zomahoroworo nare zina tura asi mavango musinke ngava karuganene mokuhorowora ntani evango eli ngava kadewira ava ngava katarera mahoroworo, edeuro ngali karako momazuva 5-9 Kudumogona  2019; yimo ngoso ana kutanta. 

Mokugwedako age katente asi mberewa zendi nazigava malikwamo gazo konombunga politika mosivike oso sina kuwiza ano awo nare nye vatameka kugwanekera kumwe nonoministeli vatara asi ngapi navagwana mbatero zoyiruganeso. Simpe nokutanta asi erongo asi vantu ngapi ngavakahorowora nokutanta asi awo kuna hara asi nkenye muntu ogu ana kara asi muhorowoli gahepa kumugwana vamupe mapukururo.  Awo simpe ngavatulisapo yimbapira yovantu ava vakara nourema womeho siruwo sesi ngesi vana kukara nomahoroworo gokukwateramo. Simpe hena katente asi elitjangeso lyokukwateramo vanaliturapo lina kukakarako mazuva 10-12 Kudumogona. Ano eturo moyirugana vantu ava ngava kavatera komahoroworo kuna kara pomuhowo kuna kutara vatungimo womomukunda moomu zina kutanta ngendeseso zokukuta moyirugana zaECN,morwa woponze zomukunda kuvhura kukara ndiro mokutura asi vagwane ugendero ntani mararo ndiro unene .‘’ yimo ngoso ana kuya hageka.


Kuzeeko Tjitemisa
2019-04-04 09:21:25 2 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...