New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ministeris ge N$240 miljunsa ge sî-oa

Ministeris ge N$240 miljunsa ge sî-oa

2021-10-05  Loide Jason

Ministeris ge N$240 miljunsa ge sî-oa

!Nubusib ǂhanu mîǁguiga ǁaeb ai ūs dib, ministeris kai!ā tsî !garo!ā omkhâis ministeris !nâb, !nariǂoadi ǂnamipe ge ǀkhamaǀkhamahe ǁgaragu tsî noxopa ǀnî ǁhōn administrasis !âb !nâ hân ge dana !gomsin ase nē ministeris nî ǂnûiǂuisa marisa ǀorose sîsenū tsîs marisa mariǁhōn ministeris ǁga ge sî-oasa ge !aromase ge ǁgauǂuihe. 

Auditer xenerali Junias Kandjekeb, ge mîsa !oas ge nē ministerisa N$241 miljunsa 2019/20 marikurib !aroma ǀorose sîsenūhâ, ǁnāpan ǂnûiǂuisa maris N$1.9 biljuns disa xu ǁaupexa N$1.7 biljuns ǀguisa sîsenū hâse. 

Maris hîa sîsenaon mataremaris ase ge ǂnûiǂuisa is N$183.7 miljuns dis, nē ministeris !aromas di ǀorose sîsenūhesa ge !aromas ge sîsensoadi hîas nē marisa a ǂnûiǂuisabadi ge ǁnā ǁaeb !nâ khoena !gaehe tama is xa ge !aromahe. 

Sîsensoadi hîa !nakaǂnôa direkteri ǀaweǁguib dib; !nakaǂnôa direkteri texnise !oabadi dib hîa Omaheke ǀKharisi ǀAwemā!nans ǁga ge ǁkhā !haros !nâ ǂoab; !ās ǀaweǁgui-ao-i hîa 6ǁî Xrati ai hâ i; tsî ǀgam mûǂam ra administrasis mâisan 6ǁî Xrati ai hân, hoadi ge soadi hîa ǁnā marikurib ǀams ai ge ǂnûdi hîa ge khoena !gaeǂgāsa tama ide. 

Kandjekeb ge noxopa a mîs ge, maris ǀorose a sîsenūsa !âb, ǂGui !Gôab !nâ ra omhe Omdi omkhâisens proxrammi !nân mātares !aroma ra aiǂhomihe ǂhawega ǁaeb ai sîǂgāhe tama !khais !aroma hâsa. 

“ǀNî !ā!khōmaidi ge ra ǁnā!gâ ǂgaoǀkhāsa !nurigu hîa kai projekn di !gûǁnâǀgaugu a ǁguiǂui!nâsaga ministerisa ǁnā ǁaeb hîa a mîǁguisab !nâ sîbasa tsî ra !aroma marin ra !khōǀgarahesa ǁaeb ra !kharuo. 

!Nari!oabadi !âb !nâ hâ ǀorose marisa sîsenūs ge ǁaeb ai !khauǁuib !aroma nî matarehese i ministeri tsî !nakaǂnôa minister-i ǂhanusi auton ǂhawega ǂHanub autokuruǁgâuba xu !khō!oa tama is xa ra !aromahe.” 

“!Nurib ge nausa mâtikō ǀnōb maris asa !khōǂgā tama hâ. Nau !âgu !nâ !oabadi !aroma ǀorose sîsenūsa tamas ka i o sîsenūs tsîna noxopa dīhe tama maridi ge, sîsenǁares ǁkhāǁkhāsendi ǀhaodi hîa ge ǀaweǁguisa idi di ǀûhes nau ministeridi hîa nî !âdi ge ǂhomisa tama hâ is xa ge !aromahe. 

“Kandjekeb ge ge mî, maris hîa ge !gâi!gâi!nâs !nona !garo!ā senterdi, ǂgaiǀons ai Ben-Hurs, Okashanas tsî Ongwedivas hâdi !aroma ǂnûiǂuisa is ge sî!kharuhe tama ge i, maris !gôab a ǀūsa xawe.


2021-10-05  Loide Jason

Share on social media