New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mueteleli u Nyatela Tumelano

Mueteleli u Nyatela Tumelano

2005-12-06  Staff Report 2

Mueteleli u Nyatela Tumelano
Top of a Page
"MUETELELI wa naha mu-tompehi Hifikepunye Po-hamba ku beya Meya wa muleneÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i wa Berlin mutompehi Klaus Wowereit neba nyatezi tumelano sunda ye felile. Tumelano ki ya tusano ya ngana ni zibo ya musebezi wa sipokola ili mo ba naha Germany bata tusanga palo ye sikai ya bayahi ba naha ye mwa-musebezi o, ka silimo. Mwasitatimende sana hatiseze Meya wa Berlin yena Wowereit, na sika tatulula lika kamukana ka butungi kono na talusize feela kuli musebezi wa makopanelo o, uta ezi-wanga ka nzila ya simubuso ili nzila yeo, palo ye sikai ya mapokola ba naha ye bata libanga naha Germany ka likweli ze sikai kuyo amuhela tuto ya musebezi o ka butungi mi hape mwanako ye swana ni yona palo yeÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi ye sikai ya mapokola ba naha Germany ita tahanga mo kuto bona kamo musebezi wa sipokola u hatisezwa teÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i. Meya wa Berlin ki yana memile Mueteleli Pohamba kwa holu-tuna ya muleneÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i busihu bwa lizazi la tumelano. Mwa nako ya kakusasa pili Mueteleli Pohamba a sika ikopanya kale ni Meya wa Berlin, Meya wa muleneÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i wa luna o wa Windhoek muto-mpehi Matheus Shikongo ki yana ikopanyize ni Wowereit ili nako yeo tumelano ye swana ne nyatezwi. Batu kaufeela bene ba kile ba nyatela tumelano yeo neba kile ba ama fa silikani sesi iputezi teÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i hala naha Germany ni naha ye, yene kile yaba mwaketelelo ya naha Germany sapili. Wowereit mwamanzwi a hae naize: ""Ni tabisizwe hahulu ki silikani sesi iputezi mwalinaha za luna ze peli ze, isi silikani feela sa mwa-mileneÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±i ya luna batili kono, silikani sa naha kaufeela sesi nze si sweli kutiya ni kuhula kuzwa silimo sale sa 1990."" Meya hamohocwalo ni Pohamba neba kile ba lu-melana kuli linaha ze peli ze kaufeela lina ni litaba hamohocwalo ni matangu a kwamulaho a sa swaneli ku libalwa. ""Germany I ziba litaba kaufeela za yona za kwa-mulaho,"" Wowereit na bulezi. Pohamba na bulezi kuli kono batu ba swanela ku siya lika ze swala hahulu kwa pili nihaikenge kuna ni litaba cwalo ze ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±ata za kwamulaho hamohocwalo ni matangu. ""Kono hakuna kubonahala hande kuli luna lu takula litaba kaufeela za luna za kwamulaho ze nze tisa ma-kalelo a silikani se lunze lu sweli kubupa ni kuhulisa."" Mueteleli Pohamba hape na bulezi kuli silikani sa linaha ze peli ze hasina ku-bo-nahala hande haiba kuli batu inge ba siyala mwabunjebwe ka nako kamukana ni kubeya lisitataliso za sifumu ze sa alabelwi ku zona ka bubebe. Pohamba na sepisize kuli mulao ni lizwelopili lita fiwa sanda mwamubuso wa hae ka mita. ""Hakuna kubonahala hande haiba kuli inge lu yolisa mubuso wa cwale o, o tezi hahulu luna batu baba nsu ni mubuso wale wa naha South Africa ono tezi hahulu batu ba sweu bene ba lu talima ka mibala."" Kuutwahala hande kuli Mueteleli na kile a bulela ze kaufeela ka kubona mulao wa cwalo ono hatisizwe mwandu ya milao sapili ili mulao o bulela za kutisano ya lipilu. Pili ku sika nyatelwa kale tumelano, Mueteleli Pohamba ni Meya kubeya cwalo ni mufumahali Pohamba neba kile ba iswa mwalibaka ze sepahala zeo neba kile ba boniswa pili ba sika iswa kale kwa mulalelo ono kopanyize sicaba sesi sepahala kaufeela kubeya cwalo ni sikwata sa naha ye sana ile ni sona Mueteleli mwanaha mwani ili sikwata sesi bupwa ki Ma-kwambuyu kubeya sikwata sesi ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''šÃ‚±wi sa baana ba lipisinisi, pili Mueteleli ni Mufumahali Pohamba ba sika iswa kale kwa holu-tuna yeo kone kwizo nyatelelwa tumelano yeo."
2005-12-06  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page