• June 24th, 2019
Login / Register

Mukiti wa Masubia nesi wa Swapo - Angula


Albertina Nakale Windhoek-Kopano ya Swapo ihanile mabulatwi eyi nyaziwa ki kopano ye lwanisana - ya DTA ya Namibia – kuli kopano yebusa ise ibonisize kuli ina nimukwa wa kufetula litaba za naha niza sizo kuli eza litaba za lipolitiki. Muñoli wa kopano ya DTA Manuel Ngaringombe, nabulezi manzwi ao, nafile mitala ye mibeli, mukiti wa Masubia, mwa sikiliti sa Zambezi ni Mukiti wa Olufuko mwa sikiliti sa Omusati, naize mikiti yeo nefetuzwi kuba yalipapazo za Swapo. Ngaringombe naize kwa mikiti yeo yeneli yasizo nefetuzwi ya lipolitiki kakuli nekuile balipolitiki kwateni. “Mueteli wa naha hayofita kwa mukiti wa Masubia batu bakala ku opela lipina za lipolitiki. Taba yeswana ne ezahezi kwa mukiti wa Olufuko Mutompehi Sam Nujoma hana ile kwa kopano ya mulalelo Lamukibelo viki yefelile,” kwa tongoka Ngaringombe. Hana kupilwe kuabela falibata zeo, Muñoli wa mañusa ni buonga-ongi mwa kopano ya Swapo, Helmut Angula labune, ahana mabulatwi ao, atalusa kuli mukiti wa Masubia kwa Bukalo nesi wa kuyo fundota litaba za Swapo. Uize ki sinulo ni sizo sa Masubia, sina likwata kaufela za puo mwa naha halina ni mikiti ya sizo, yeo isi kapangiwa ki Swapo. “Hanizibi kwa zwile maikuto akuli kakuli batu neba opela lipina za Swapo ipeto seli Swapo yene ezize mukiti. Swapo ha iyo mwa moya, ha iyo mwa mbyumbyulu, ha iyo fafasi ni batu,” alokota. Azwela pili kubulela kuli seli mukwa wa batu ba bañata kuopela lipina za Swapo, nihaili za sizo. Mueteleli wa naha kakuya kayena naile kwa mukiti kabuyena kakuba toho ya naha, mi hakuna mwana kona kushongaeta ba ba mumemile kuli baopele lina za tukuluho ya naha. “Mueteleli naile kamemo ya kuba toho ya naha, isi kakuba mueteleli wa Swapo. Haiba batu neba kalile kuopela, mueteleli nasakoni kuba bulelela kuli ‘Mina ha mukuze’, mukuze!’ kakuli ki muenyi una nikufa likute kuba ba mumemile. Hakoni ku kena mwa litaba ni lipulelo ze ba eza,” atalusa. Uzwezi pili kubulela kuli kitaba ye utwahala haiba ba kopano ye lwanisana ba bata kutumbula mulilo fokusina, kono ahatelela kuli kitukelo yabona kubulela maikuto abona. Kauya ka mikiti ya naha atalusa kuli likopano ze lwanisana lina ni muna kakuli habana bayemeli kai ni kai. Ba DTA nebaize habautwisi baeteleli ba lipolitiki zeba memelwa kwa mikiti ya sizo kuli bayo ifetula ya lipolitiki. Bazwezi pili kutalusa kuli mikiti ye iswanezi kuba yakubupa sicaba sa naha nikuluta za litaba za sizo. “Mutu yo hafetula mikiti ye ku ieza ya lipolitiki, yomuñwi ulatehelwa ki maikuto akuyaha mitano ya ‘Namibia iliñwi, Naha iliñwi.’ Balipolitiki bana nilibaka zeñata zakueza za lipolitiki. Kusi cwalo, likopano za lipolitiki baikezeze mikiti yabona,” atalusa Ba DTA babulela kuli batu ba swanezi kuambuka kufetula mikiti ya naha niya sizo ku ieza ya lipolitiki, baekeza kuli kuna nibutokwa bwa ku kauhanya litaba za likopano za lipolitiki kuza litaba za muuso – haku bilaezi kuli kopano yebusa ki ifi ka nako yeo.
New Era Reporter
2017-08-07 11:08:33 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...