• September 29th, 2020

Mukolo wa Kapelwa Kabajani uka kala kumataKatima Mulilo – Bayahi ba silalanda sa Kabbe ya Mbowela niya Mutulo, ili bao batibelwanga nako yapula mwalilalo zabona, kwamukulela wanuka ya Lyambai, bakona kukatuluha kasamulaho kamaiso ya sikiliti nezibahalize kuli ika zusulusa nzila ya mezi, ili yene lobezi singomba kalilimolimo. Mukolo wa Kapelwa Kabajani ufumana libizo la ona kuyo neli ndwalume wanaha Richard Kapelwa Kabajani. Neukile walekwa mwanaha Botswana kamali amañatañata, ili kuimulula mapalelwi alinzila mwalilalanda za Kabbe, kono nese ufetuhile matota kakuli nese ungile nako yetelele uli falikamba kufita kulonga batu.

Hala zeñwi neli kuli babeleki bamuuso nebanze basweli kusinganyeka kuli bakana balifisa batu bukai. Kuekezafo libaka leliñwi neli kuli kuna nikuyepiwa nzila mo ufita mukolo mwanuka ya Lyambai, kono zeo kaufela lingile lilimo zene. 

Kono muyemeli wasilalanda sa Kabbe ya Mbowela John Likando, nabulelezi New Era hane abuzizwe, kuli mukolo uka kala kumata “cwanuñu”, nikulonga batu ni libyana kuliba libaka za Kasika, Impalila, Muzii, Nankutwe, Namiyundu, Luhonono, Imukusi mane kutofita mwa Katima Mulilo. Likando naize mukolo nopangisizwe mi nolikilwe mi kanako ye sosebeza hande. Nabulezi hape kuli sikwata sa batu nebana nikunga musipili kuya kwa Impalila kwamafelo aviki, kono nasika bulela kuli uka kala kubeleka lili.

“Hanikoni kubulela kuli uka kala kubeleka lili, kono ikaba cwanuñu, lika kaufela halika luka lukafa zibiso, lukaya mane nifa wayalesi ya sicaba,” nekusepisize Likando. 

Nabulezi hape kuli litifo zehatisizwe zemwahala N$45 kwabatu babaya Luhonono, ni N$85 kubabaya Kasika kizona zeka sebeliswa mukolo hauka kala kumata. Likando nabulezi kuli kanako yacwale mezi ananuhile mi mukolo ukona kuyo fita kwa Impalila kusina matata. Kono katengo kasikiliti kasana ni muhupulo wakuyepa nzila kakuli hakukalile mukolo ukaswana upalelwa kufita, bakeñisa kuli mwalibaka zeñwi kuna ni lishabati ni macwe.  

Naekelize kuli siyepiso sene silekilwe kimuuso kamali afitelela bolule balobapeli si itukiselize kusebeliswa, kono basana niku kandekisana niba naha Zambia kakuli mokuñwi mokuswanela kuyepwa, nuka ifita kwalineku la Zambia, ili yebaipa museto niyona.

Nabulezi hape kuli hauka kala kumata mukolo uka imulula matata alinzila kwabatu babapila mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda, sihulu linako zapula ni muunda limotikala halisa fiti kwateñi. Hala muunda Likando naize niha nuka isweli kunanuha kabunya, batu baswanezi kuina maefe-efe nikuitukiseza kututa nako ifi kamba ifi. “Muunda kiwa silimo ni silimo, kacwalo batu baswanela kuitukiseza nako kaufela. Luse luezize mikopano nibona mi neluba elelize kuli bano talima mayemo, mi mezi haka nanuha bakale kututa, kakuli luna halusa tutisa batu,” nekubulezi Likando. Mezi mwanuka ya Lyambai viki yefelile nayemi fa butelele bwa 1.63m hakubapanywa ni 4.09m kanako yeswana ñohola.


Aron Mushaukwa
2019-02-25 09:56:40 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...