New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Mukuli wa Korona uinyaza hala kuitabisa

Mukuli wa Korona uinyaza hala kuitabisa

2020-08-17  Albertina Nakale

Mukuli wa Korona uinyaza hala kuitabisa

WINDOKO – Mutangana ili muyahi wa tolopo ya Windoko, yana ile kwa kuitabisa nakonyana amano tatubiwa hala butuku bwa Korona, ufitisize manzwi akuikupela maiswalelo bakeñisa zana ezize. John Paul Karuaile III nazwile mwandu yahae mwana swanela kuina viki yale, mi nabonwi aitabisa kwalibaka zamaikatulesezo mwa Windoko. Kasamulaho aswalelwa kakokwani ka Korona. Mwa manzwi ane ahatisizwe viki yefelile, Karuaihe naize natatubilwe la 6 Muyana mi hane alibelezi linepo za hae, asiya sibaka sa maino ahae kuya kwa kuitabisa. “Neni sabile hahulu hanito amuhela linepo zaka la 9 Muyana, mi neni nyatezwi kuli nina ni kakokwani ka Covid-19. 

Neni ikutwile swanelo yakuli nipatalaze mayemo aka, kakuli neni boni kuli swanelo yaka hala likunutu nemizizwe ki likezo zaka zakusiya maino aka hane ni salibelezi linepo,” nekubulezi Karuaihe. Nalumezi kuli taba yana ezize yene konwa kutibelwa, nebeile balikani ni mabasi ahae, hamoho cwalo ni sicaba mwa kozi ya kufumana kakokwani ka Korona. “Nibata hape kuikupela maiswalelo hala liñusa lene ni lumezi. Neni inzi mwa sabo hane ni ñola liñusa leo, mulelo waka neli kulemusa bao neni bile bukaufi ni bona kuli bayo itatubisa. Ni boni manzwi asicaba baba ize kezo yaka neli ya buitati ni bukuba. Nainyaza ka kezo yaka kanama ye butuku, mi na swaba hala bunyemi bone ni tisize,” nabulezi. 

Karuaihe naize hakuna mabaka akona kufa hala kezo yeo, mi hape naikupezi maiswalelo kwa babeleki ba makete babanze babeya bupilo bwa bona mwa kozi kubabalela bakuli ba Korona, ni babasiyo hande inge yena, mi naitumezi kubona kamusebezituna obasweli ni kakusa mueza maswe. “Kubalubasi ni balikani hanizibi kuli ni katalimana cwañi ni mina, ni bata kumizibisa kuli ni kacinca kuzwa cwale. Kezo yaka ina ni mupuzo omaswe, mi ni ikutwa mafosisa, mi ni bata kukupa baba salibelezi linepo zabona kuli baine kwa mandu, kufitela ba amuhela linepo. Nakonyana ya kuitabisa ni balikani hailukeli sina mone ni ezelize.” Karuaihe unyazizwe ki sicaba famakepe akuikambota.

Mueteleli wanaha Hage Geingob viki yefelile na nyazize bayahi banaha babasina tokomelo, baba kona kuhasanya kakokwani ka Covid-19. “Haki musebezi wa muuso kuli ukantele batu, Kiñi haluna ni kubulelelwa kuli lueze se? Ki kabaka lañi mapokola habana ni kumibulelela kuli musike kuya kwa kunwa ni kutapala? Ki musebezi waluna, luswalane kwa mazoho,” nekubulezi Geingob. “Kiñi haubata kutoba kuli uye kwa kubina ni kwa mikiti? Batu basweli kushwa, kiñi haluna ni kumikombelela? Lu ambola zabupilo bwa mina. Manwelo abucwala ni likeleke ki libaka zeo kakokwani kasweli kuhasana. Lwabona mwa Namibia batu basweli kushwa. Neluhupula kuli haluna kufumana kakokwani kono batu basweli kushwa. 


2020-08-17  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media