• June 3rd, 2020

Mulena Mayuni ulumba muuso


WINDOKO – Mueteleli wa Kamaiso ya Katengo ka Sizo ka Mashi, Nfumu Joseph Tembwe Mayuni ulumbile muuso, mi nekupalile feela kususueza sicaba sa hae kuli babotele Mueteleli wanaha Hage Geingob mwaliketisa zetaha mwakweli ya Njimwana. 

Mayuni hana bulela kwasicaba sahae kanako yakutabela mukiti wabu 15 wasilimo wasizo wa Tulikonge, kwamunzi wa Choi mwasikiliti sa Zambezi viki yefelile, naize Geingob nazibahalize 2019 kakuba silimo sabuikalabelo mi mwakufa taluso mwamanzi ahae napotezi likiliti kuyo eza mikopana nibatu bahae. 

Manzwi awo asupa kwamikopano yamwalitolopo yene ezahezi mwalikiliti kaufela ze 14. “Kitaba yeli fañandaleza kuli sicaba sa Namibia neba ezize buiketelo sakata hane bamuketile kuba mueteleli wanaha. Nikupa baeteleli kaufela kuli ba amuhele mutala wayatompeha kakuba nibuikalabelo mwamisebezi kuli sicaba saluna sibe nisepo mwamuuso,” nekubulezi Mayuni kasamulaho akususueza sicaba sahae kuli babotele baeteleli babazibilwe.

Mulena wa Sizo nasebelisize kolo kuitumela kwamuuso kakekezo ya masheleñi abusupali mi naize kusupeza kuli muuso utokomela basupali baona. “Nikupa babanca kuli batuse bashemi bababona kakubafa masheleñi, isi kubasielela mwapabalelo yamuuso,” nabulezi. Mi naelelize baba amuhela masheleñi amahala kwamuuso kuli basike ba asebelisa mwakunwa bucwala. Mayuni hape nakupile muuso kuzwiseza pata lipuo zeswana sina Silozi.  “Kuzwisezapata puo ya Sifwe ni lipuo zeñwi hamoho cwalo nikulizibahaza mwalikolo kukatisa buikumuso bobunde kwamishobo mi kukabapala kalulo mwakuhulisa naha,” nabulezi kakuekeza kuli taba yeo ika sileleza kuyunda kwamishobo. Mulena wa sizo naize ulemuhile kalulo yakubata kutahisa puo ya Swahili mwalikolo, mi naize kimuhupulo omunde mwakubupa lifasi la Afilika.

Kono naize mishobo yamwanaha niyona iswanela kutalimwa nikuhuliswa mwanzila yeswana. Kakuekeza Mayuni nabilaezi hala kamaiso yalibaka zapabalelo yalifolofolo zewela mwakamaiso yahae, mi naize zeñwi seli fetuhile limbule zamasheleñi kwabazamaisi babana nibulyangelino. “Kamaiso yecwalo ikwalela sicaba liswanelo zabona mi iswanelwa kufeliswa hailemuhiwa,” nabulezi. “Butokwa bwalibaka zasilelezo yalifolofolo mwakutusa tutengo kwakamaiso yasizo molifumaneha habukonwi kutaluswa kabutungi,” naekelize. Mukiti wa Sizo wa Tulikonge kiwabutokwa kwakamaiso yakatengo kasizo ka Mashi, ili teñi batabela kubupwa sinca kwasizo sabona kokutisa buizibahazo ni buniti.


Kuzeeko Tjitemisa
2019-09-16 08:31:29 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...