New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nakufya okwa kala hashi ndi shito omutamanekwa

Nakufya okwa kala hashi ndi shito omutamanekwa

2022-06-23  Festus Hamalwa

Nakufya okwa kala hashi ndi shito omutamanekwa

Ovakwapata vovasamane vavali – Johannes Hanghome (51) oo a dipawa komukulu waye  naPhilipus Hanghome (65) – oo eli paife modolongo molwa edipao londenge, ove li moluhodi linene –hasheeshi ashike va filwa ondenge, ndele nomolwa ekwato po lomukulu wavo oo tava ti okwa kala efimbo lile a ninga oshihakanwa shedengo, omatilifo nomatukano hea ningilwa kokandenge oko paife ka xulifa. 

Johannes oo aveshe nomukulu waye vali ovashiinda mOkatope mOshitukulwa shaHangwena, okwa xulifa exulilo shivike ladja ko eshi a yashwa nondjebo kuFillipus.

“Nakufya okwa kala ha denge omukulu waye kwali ha i keumbo Phillipus te ke mu shinda; te mu pula oikulya neengobe vati defyuululo,” umwe womovakanedimo ta ti. 

Pefimbo Kundana a talela po oshuumbo shanakufya Johannes, vamwe vomovakwanedimo ova hokolola tava ti omudo wa dja ko Phillipus okwali a dengwa kondenge, a dida oshipala neenghono.

Vati Johannes okwa kala hai keumbo lamumwaina ta pula eengobe edi da fiwa po kuxe ou a kuxulifa momudo 2005.

Efiku tuu olo Johannes a dipawa, natango okwa li a denga Phillipus neengonyo koshipala nefiku a kwatwa po opolifi oye mu twalwa tete koshipangelo shaashi okwali a dinda neenghono. 

Philipus Hanghome okwa holoka momhangu yaHangwena Etivali ta pangulilwa oshibofa shedipao.

Oshibofa shaye osha udlilwa komafiku 24 Anguste.

Omufiyekadi wa Johannes, Tuwilika Nashiwaya okwa ta ti okwa dengwa pomutima koshiningwa eshi shinyanyalifa shefyo lomushamane waye.

“Onda kala handi mu lombwele kutya keumbo lovanhu ina enda ko vali ashike oha twikile noku ka shinda omukulu waye,” omufiyekadi ta hokolola.

 “Eshi ounona va lombwela nge kutya Johannes okwa ka denga omukulu waye onda dja mo meumbo opo ndi ke mu tale ko ashike eshi twe uya meumbo laye okwa kala natango a hala okushuna ko opo e ke mu denge oshikando oshitivali,” mekulu Secilia Hanghome, ina yovalumenhu ovo ta hokolola.

Okwa hokolola ta ti okwa li okupopya ta kumaida Johannes ashike kemany kudja ondwi, okwa shuns ko a ka twikile nolwoodi.

“Sha longwa sha pwa, kandi na vali eshi ha ndi ningi po,” Mekulu Hanghome ta ti.

Ovakwapata ova holola eudo nai lavo tava ti ova hala Johannes a dje mo modolongo.

“Ohatu indile oveta yepangelo opo omukulu wetu a dje mo modolongo shaashi okwa pumbwa a lukile keumbo kounona vaye. Onghee ounona vaye ova pumbwa efiloshisho laxe omukulukadi Ina younona okwa xulifa omudo wa dja ko koCovid-19,” Beny Hanghome oo eli okandenge kovalumenhu ava vavali ta ti.

 “Okudja omudo wa dja ko eshi ve li denga muDesemba ka kwa li hava popi. Ova ka tameka ashike okupoya eshi nakufya a ya keumbo lamukwao a ka shinde,” Hanghome ta hokolola.

Okwa ti okwa hangika ashike eli metifa lokutula ovakulu vaye kumwe v ova kandule po oupyakadi oo uli pokati kavo.

“Naame ina ndi shi hafela eshi omukulu wange ha kala ta dengwa kuJohannes ehe na eshi a ninga. Nakufya okwa ninga epuko eshi a ya keumbo loPhilipus e ku mu lwife. Philipus iha shindi omunhu oha kala a lushe a mwena eli meumbo laye,” Benny ta ka hokolola.

Okwa weda po ta ti eshi a dengelwa ongodi kombinga yoshiningwa eshi okwa dengela ovashiinda diva opo va ka kufe ko ondjebo yomutamanekwa shaashi okwa li te li pula kutya pamwe omukulu waye naye ote li yashe nondjebo.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-06-23  Festus Hamalwa

Share on social media