New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nakutewatewa pOnaame a pewa onhele a tunge eumbo

Nakutewatewa pOnaame a pewa onhele a tunge eumbo

2022-09-20  Festus Hamalwa

Nakutewatewa pOnaame a pewa onhele a tunge eumbo

Omukainhu weedula 32 ota hokolola ta ti okwa pewa onhele opo paife a tunge eumbo laye konima eshi kwa li ye pamwe nounona vaye va tewatewa meumbo kumumwainamati momwedi Apiilili neudo komukunda Onaame moshitukulwa shaHangwena.

Omukainhu ou paife okwa ninga eumbo laye mepya lambulavo konima eshi omhangu ya ya mo eenyala moshikumungu eshi.

Rachel Hamutenya okwa tewatewa meumbo nounona vaye vane shaashi vati ota piyaaneke ohombo yamumwainamati. 

Mumwainamati vati okwa u ana opolifi ndele tai tutumbile oinima yaye moixwa kokule neumbo.

Hamutenya pamwe nounona vaye ova kala hava di meumbo lamushiinda shavo momukunda oule weemwedi mbali.

Hamutenya okwa hokolola ta ti konima eshi inakulu a dja mo meumbo olo hava di, mumwainamati okwe uya nomukulukadi waye muDesemba omudo wa dja ko opo va kale hava di meumbo limwe navo.

Okwa hokolola ta ti petameko vati ova kala ngo kwa li ve na ombili namumwaina noshoyo omukulukadi waye ashike eshi pa pita omafiku mumwaina okwa tameka okukala hadenge ounona vaye ta ti kutya nava dje mo meumbo laye.

“Mumwamememati okwa ya komwene womukunda opo a ka lundululile edina leumbo li kale kedina laye. Okudja opo otwa tameka okukala ta ludilenge kutya vati onda pota, ame vati ohandi lombwele omukulukadi waye oupote,” ta hokolola.

Hamunyela okwa ti otai indile moshiwana opo shi mu yambidide noikulya shaashi ke na eshi ta lile mo muembo laye noshoyo oidjalomwa noikumbafa.

Okwa yelifa ta ti fiyo opapa ina pewa ombapila ei tai ulike kutya onhele opo a tunga eumbo laye oili kedina laye.

“Okwa li ndaya kumwene womukunda ndi ke mu pule ombapila yepya lange ashike okwa lombwela nge kutya ondina okufuta N$600 tete opo ndi pewa ombapila ye pya,” ta hokolola.

Onghee ota indile moshiwana kwau e na N$600 opo shi mu yambidide ye a dule okukafuta ombapila ye pya laye.

Kundana eshi a kwatafana namwene womukunda Onaame okwa hokolola ta ti Hamutenya ota pewa ashike ombapila yepya laye ngeenge a futa N$600 opo a dule okukala e na onhele yaye ili kedina laye.

Onghee okwa ti yee ke li omhinge noku pa Hamutenya ombapila yepya laye ashike eshi sha fimana okuwanifa po omilandu odo da tulwa po kelelo laUkwanyama. - fhamalwa@nepc.com.na

 

Okatunda kaye peeºRachel Hamutenya okwa pewa onhele yokutunga eumbo laye.

Efano: Festus Hamalwa

 


2022-09-20  Festus Hamalwa

Share on social media