• July 16th, 2019
Login / Register

Nantu kuna kugava makuye kovarongi woyiundumba


Albertina Nakale Windhoek Mbunga vana kutumbura asi Namibia Teachers’ Union (Nantu) ngovampitisili kava geve runyegenyo rwawo ntani ruguwo kuhamena vamitili wokulikisaukira ndi asi yiundumba omu vana kuyimona asi varongi vamwe kuna kutambura yimaliva yina kara asi kapi yina vatumbukire. Erongo mosirongo saNamibia kuna yilitamba makuye omu vana kara novamitli vana kutumbura asi yiundumba ndi kwato kapi vakarapo asi varongi, vakara pelikwamo lyovarongi mepangero vana kugwana nzambi koyirugana eyi vapilira kuruganena. Hamutjangantoni gombunga zovarongi zaNantu, Basilius Haingura, katente asi awo vana yidiva asi nkenye gumwe kuna kara anahepa kugwana simaliva aparuke. Ose kuna kugava tupu magano kovahameni vetu asi vahepa kuza konomberwa oku ayitundu yimaliva nsene asi ana mono asi ana gwana silinga ezi ana pilire kudiva oku zatundu aka gwane uzera yipo asi ngahayiruganesa tupu yimaliva oyo. Ose tuna yidiva asi kapisi yaimo ono hara, nye nsene totambura yimaliva yangoso nove gumwe ono kulihamesera mowidi wokuvaka yimaliva, yimo ana kuvahundira. Mokugusapo eruganeso umbondo ou, ministeli zerongo mvhura zina puko vatamekerr kuvarura vamitili novarugani vemerongo pwankenye sure ntani monomberewa derongo mwankenye mukunda yipo vatare asi tayilizi nowo avafutu ndi hawe, vagusepo utjirwe vakere nawo asi sinzi sovarongi nampo kapi vakara moyirugana.  Melikwamo nye lyangesi, awo nare vagwana asi varongwa wokusika ko 20, ntani vanamberewa kwavaka yimaliva yepangero yokusika konomiliyuna N$10 kwadivahamata unene womomukunda gwaZambezi. Mbunga nye ezi zatere asi wolye vana kara pelikwamo lyokutambura kwatamekere yirugana eyi mokatji komvhura 2016, nevatero lyombunga zaUNICEF , monomukunda Zambezi, Kavango zoupumezuva naKavango zoutekero. Sinzi sava vakwate kwekere vamitili ntani wokurugana noyimaliva, vanamberewa ntani vamitili vakere asi wokukwateramo ntani vamitili ava vahageka yirugana yourongi. Awo ngavaturamo mahundiro asi vana rugana yipo vagwana nye yimliva yokusika konomiliyuna N$10 (murongo) valirundilire asi vayiruganena kutunda mo2011 dogoro mo2016. Navenye owo kwakere varugani woministeli zerongo momukunda gwaZambezi. Vamiti kuna kwakere asi ngavatambura yimaliva vahana kudiva oku yina tundu ndi kulihavareka tupu nampili monzira vana kugwana eyi yina kulirwanesa noveta zoyimaliva omu yina kara asi awo kwavaka ministeli zerongo, unkurungu nompo kutunda mo 2011 dogoro mo2016. Kavango zoutekero nezi zoupumezuva yido dimwe nomukunda vatanta asi dakara noudigu wangesi namo etarururo kwagenderemo. Yitundwamo yomakona kono aga ngesi vayigava kovaporosi vamanese kutwara makonakono komeho. Momvhura 2015, mbunga zatarwirwire yimaliva yoministeli pwazeni kwatente asi konyara vamitili wokusika ko 6,000 kuna kara yiundumba vana kutambura yimaliva vapira kuruganena rumwe.  
New Era Reporter
2018-04-05 09:52:22 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...