• June 16th, 2019
Login / Register

Nombunga Politika Kuna Kudindindira Digave Madina Gado: Ncuncuni


John Muyamba Rundu-Mbunga zomahoroworo moNamibia vana kutumbura asi ECN, kuna kundindira nombunga politika direte madina govakandindate vawo ava vanatumbura vayalitjangese mokuhamena momahoroworo gomukunda gwaNcuncuni momahoroworo gokukwateramo aga ngaga karako mo 28 Nsinano, posiruwo sooso lyawizapo evango lyomuporongwa mokwedi kwa2 Murongagona. Evango kuna wizirepo paapa momazuva 2 Murongagona muna politika Rosa Kavara, ogu gakere asi kansela gwaNcuncuni. Mahoroworo aga gokukwateramo kuna kuliza nonoveta domberewa zomahoroworo kupangera asi evango nsene lina kara moporongwa vahepa kulizwida. Sayitunga zaNew Era kuna kara nombdi kavavapere asi nombunga edi za SWAPO za APP ntani PDM yido nadikarumbasana mokukondjera evango olyo. “ Dogoro ngesi awo simpe kuna yahara tupu noforoma omu nava kazwida Edina lyomukandindate gwayo – PDM kwagusire foroma momapeu ano edi nye zaSWAPO Ntani APP awo mo 1 Murongankuru vayagusire noforoma. Ame ninasihuguvara asi kutameka mungura hawe vahepa kutameka kuyatjangesa vakandindate vawo, yina kara asi ehagero lyokulitjangesa kuna kara moutano. Yimo ngoso ana kutanta Maurus Kamati ogu zina pe ECN nonkondo mokugendesa mahoroworo aga gokukwateramo gomukunda gwaNcuncuni . Kutunda nye moutano mberewa zomahoroworo ngazi kara zina diva asi nombunga politika musinke dina tjangesa vakandindate vado. Ose ngova ECN kuna kundindira tupu tuna liwapayikire, nsene asi mbunga politika zimwe tupu zina turapo kandindate, kapi ngaku kara mahoroworo ogo ana kara asi gelike vana tumbura yige nye nagusa evango olyo lyokukansela. Ano nsene asi vantu vavali vana tumbura, hawe mahoroworo taga karako kumwe nokureta nomahina dokuhorowesa komeho zezuva lyomahoroworo. Yimo ana kutanta Kamati. Mbunga zaSWAPO kuna tanta asi awo vana liwapayikire epongo lyawo lyokuhorowora kandindate kalipwere omu muna kara asi Ritha Sindjanga yige kandindate gwawo. Ano nombunga politika dimwe kuna mwena tupu kepuro olyo asi yilye kandindate gwawo. Mungura, Mandaha tatukamutjangesa komberwa zaNcuncuni koECN, yimo ngoso ana kutanta mukwatakanesi gombunga zaSWAPO momukunda Kavango zoutokero David Hipulua Hamutenya. Hamutenya katente asi Ritha Sindjanga yige muwini gwawo gwaSWAPO ogu kagwene mazwi gomanzi gokusika ko 26 mwaga 64 kavahorowere. Felix Haingura kagwene 12 mazwi ano Joseph Kandjeke 16, Sylvia Siyiwo age 9 ano Ihemba Protasius age mazwi gatano. Ano ezwi limwe kalikere lyokuzonauka.
New Era Reporter
2018-02-15 10:56:46 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...