New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nzira zaLuhonono tazikapwa mwaDecember 2020

Nzira zaLuhonono tazikapwa mwaDecember 2020

2019-11-28  Aron Mushaukwa

Nzira zaLuhonono tazikapwa mwaDecember 2020

Luhonono – Etungo nzira ezi zina kupura nomiliyuna daNamibia zokutunda ko Namalubi-Isize -Luhonono kuna kugendapo nawa eyi yatwaredera asi yirugana kuna kugendapo nawa kutwaredera asi nzira ezi zikapwe moomu vayigazarera ezi vana kumona asi tazi kagwanekedesa nonzira edi adi hanzere.

Mukurona gokampani ezi vapa tendere katente asi projeka ezi kuvhura zika pwe mokwedi kwaSindimba 2020. Bazek Paul kahuyungire pepongo kumwe novanambudi moune wakapita poopo mukurona gononzira kakakere tadingura evango lina Konorad Lutombi kumwe naministera gononzira nougendero John Mutorwa. 
Karuhagona ko A konzira kutunda koNamalubi dogoro koIsize, zina kara asi 24km moure, nare vazimana kuna hupuko tupu ekonakono ano ngesi varugani nzira awo kuna kukagendera korua B Isize dogoro koLuhonono.  

Mokuyitara yirugana yina puko kuna kugendera po 76% kuna kara asi kusika ko 230 kugwedako ngesi kuna kara nye po 89% mokumana kutura nonkenkera. Ose kuna kugazara asi mwaDecember mvhura ozo twahepa kumana yimo ana kutanta Blazek. 

Nokugwedako asi udigu wounene vana kara nawo wokutwara yiruganeso kevango oku vana kukaruganena unene nsene siruwo soruhanzo. 

Nye age kaperepo asi nampili ruhanzo ruwize, nzira ngavazigwana zokuza koLuhonono. Mutorwa kapandwire kampani ezi kweyizarugana nokuhundira vatungimo asi vahepa kukara venya projeka ezi yipo varerupike sirugana vatungi nzira. 

Twayidiva  asi posiruwo simwe nsene nzira vana kurugana kupita momahangu ndi mepya. Epangero lyatulisapo nsonso nsene asi mepya lyoge zina piti nzira ntani nsene asi muheke kuna kukagugusa kopeke vantu vahepa kuvafuta kansonso kongandi, nye yakara asi yoge ana kutunga nzira, yahepa kukara udigu wetu ose epangero.

 Yimo ana kutanta Mutorwa. Nombunga gona dokusika ko13 nawo vagwana ko yirugana koprojeka ezi omu kuvapakerera varugani kuna kara 524, siruwo oso projeka ezi kwakara asi zosimaliwa sokusika kN$600 donomiliyuna.
 


2019-11-28  Aron Mushaukwa

Tags: Khomas
Share on social media