New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Olutandu mOngeleki AME moNamibia

Olutandu mOngeleki AME moNamibia

2005-12-12  Staff Report 2

Olutandu mOngeleki AME moNamibia
Top of a Page
"WINDHOEK Esiku lyonena Ongeleki AME moNamibia otayi tseyitha etopoko lyayo, sha landula kehololomad-hiladhilo lyokuthiga po oshi-gongi ndyoka lya ningilwe pokongressa yongeleki ndjika ya ningilwe kuyele nuumvo. Okongressa ndjoka oya li mewiliko lyOmum-bisofi Samuel Green, ngoka e li omutse gOshikandjonge-leki oshiti-15, ngoka nga-shingeyi a etitha olutandu mongeleki ndjoka ya thi-kama po uule womimvo 58. Ongeleki ompe yedhina New African Methodist Episcopal Church in the Republic of Namibia, otayi tseyithwa pambelewa nena, metitano, pethimbo lyokongressa yotango yongeleki ndjika ompe ndjoka tayi gongala mOvenduka okuza eti 9 sigo 11 Desemba nuumvo. Kakele kokuza moshi-gongi shoka taku tiwa Omumbisofi kali nehalo okuya moonkundathana, ope na wo omapopyo kutya mongeleki ndjika omu na enwethomo enene lyaAme-rika, noshikwawo aasita yaali oya tidhwa miilonga. Oongundu dhopaali dhoka dhi li monkalo yokambishi nokambwa; yimwe itayi popile olutandu, omanga onkwawo tayi yambidhidha eithikamenopo lyAanamibia neikanyuno komanwethomo gAayamerika, onkalo ndjoka ya kala po konyala oomwedhi omugoyi. Oongundu dhika natango otadhi lukathana omadhina notadhi tilitha okukatuka oonkatu dhopave-ta. Aasita mboka ya kwatela komeho ehololomadhiladhilo oyo Petrus Kooper naHen-drick /Gariseb, mboka ya kala nokuninga iigongi muule-woomwedhi dha zi ko oku-tseyithila omagongalo shi na-sha nompumbwe yokwii-pangela yoyene ongiilyo yongeleki ndjika moNamibia. Momukanda ngoka gwa pitithwa kongundu ndjika, omikunda 10 noondoolopa moshilongo ashihe odha tseyithilwa naakwanegongalo oya tokola kutya 'ethimbo olya thikana kuyo okuthi-kama koompadhi dhawo yene nokukala nongeleki yawo tayi lelwa kaawiliki yawo kutya nee otashi kotha shi thike pe-ni."" Natango otaya ti oonkatu dhawo odhi na uuyuuki moku shi talela mekalopo lyonge-leki ndjika uule womimvo 58. Otaya ti shika oshi li wo tashi tsu kumwe noonkatu dha katukilwe kaakomeho yawo sho ye yile moAME okuza kongeleki yEtumo lya-Rhenish, pomimvo dhepan-gelo lyaNdowishi, naashika okwa li andola sha dhiladhilil-wa omimvo ntano adhike. Okwaauvathana hoka naa-tumwa yaRhenish oko kwa etele olutandu Aanamibia ya topoke ko nokundjoina oAME ndjoka yAayameri- ka. ""Eyamakulo tali ende kashona kaawiliki yOngeleki yetu yoAME moNamibia osha talika ko ekengelelo enene komategameno noon-djodhi dhaakokoli yongeleki ndjika oshowo, aakwane-gongalo okukala nehalo lyeithikameno lyopambepo,"" osho okangundu hoka taka ti. New African Methodist Episcopal, otayi kala ongeleki yoMethodist yi ithikamena po oshowo uukwatya wayo. Omutumba omunene ngoka tagu ka tseyitha pambelewa etotepo lyongeleki ndjika ompe otagu ka gongalela pOkollegi yUulongi mOven-duka (Windhoek College of Education)."
2005-12-12  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page