New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omafiku omauliko oipindi itaa wedelwa

Omafiku omauliko oipindi itaa wedelwa

2022-09-01  Festus Hamalwa

Omafiku omauliko oipindi itaa wedelwa

Omupopiliko welelo lodoolopa yaNgwediva Jackson Muma okwa ti omafiku omaulikilo oipindi yokomudo ita a dulu oku wedelwa.

Muma okwa li ta nyamukula sheli kolelela keindilo lovalandifi vamwe ovo va hala ngeno omaulikilo a lelepekwe fiyo okOsoondaxa, ta ti eshi ita shi shiva shaashi eindil ole uya efimbo la pwa po. 

“Okwa li twa yandja omikanda kovalandifi kutya omaulikilo otaa kala ko oule woshike shimwe. Otwa ninga omalongekido nale kutya omaulikilo opindi ota kwatwa ashike oshivike shimwe,” Muma ta ti.

Onghee okwa ti ka pena vali eshi tashi ningwa po shaashi enyenyeto lovanhu ole uya kwa laata, vo novanhu ova pewa ashike omikanda dokulandifa moule woshivike shimwe.

Vamwe vomovakufimbinga otava pula elelo lodoolopa yaNgwediva opo li kale la weda ko omafiku atatu komaulikilo oipindi.

Otava ti ova pewa omafiku ma nini opo va kale okulandifa oilandifomwa yavo.

Pefimbo Kundana a talela po ovalandifi Etivali ova hokolola tava ti ka shi li payuuki eshi omaulikilo ta xulu momafiku e li mokati koshivike.

Onghee otava ti ova hala omaulikilo oipindi opo a kale a xula mexuliloshivike shaashi vati ohava mono ova landi vahapu mexuliloshivike.

Omukulupe weedula 78 Leena David e uya okulandifa omatiti noitowo okwa hokolola ta ti neudo ove pewa omafiku ma shona mokufafanifa nomido da pita.

“Onda tameka okukala handi kufa ombinga momaulikilo oipindi anNgwediva okudja momudo 1999 ashike otwa kala hatu pewa omafiku mahapu opo tu kale twa landifa nawa oinima yetu,” David ta ti.

Okwa weda po ta ti ovanhu ove hole okutalela po omaulikilo oipindi mexuliloshivike eshi hava uya okulanda oilandifomwa yoshiwambo.

“Fye otwe uya okulandifa opo tu dule okumona oshimaliwa shikufutila ounona vetu eefikola ashike paife ita tu landifa vali oshimaliwa shihapu shaashi kapena ovalandi,” David ta hokolola

Okwa weda po ta ti okwa futila ounona vaye vahetatu ofikola noshimaliwa sha dja mongeshefa yaye yokulandifa omatiti noitowo eshi ha kala shito ta landifa nawa momaulikilo oipindi a pita.

Umwe e uya okulandifa omalodu oilya noshoyo oikulya yoshiwambo okwa ti omudo wa dja ko ina va mona omhito yokukufa ombinga momaulikilo oipindi molwashi kwa li kuna ombuto yoCovid-19. “Otwa kala tuna ondjulufi yokukufa ombinga momaulikilo oipindi. Otwa uya noinima yetu opo tu landife ashike paife ka tuna ombili shaashi ohatu shuna noinima yetu shaashi twa pewa omafiku ma shona,” ta hokolola.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-09-01  Festus Hamalwa

Share on social media