New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oministeli wounamapya otau ti kau na oikwafifo ya wana okukondjifa oshipaxu

Oministeli wounamapya otau ti kau na oikwafifo ya wana okukondjifa oshipaxu

2021-04-20  Festus Hamalwa

Oministeli wounamapya otau ti kau na oikwafifo ya wana okukondjifa oshipaxu

Ouministeli wounamapya otau ti kau na oikwafifo ya wana opo u dule okukondjifa oshipaxu koshitopolwa shokonooli.

Meenghundafana a ninga naKundana omukulunhuwiliki mouministeli wounamapya Percy Misika okwa hokolola ta ti oshi li eshongo lakula unene tuu efimbo eli oshipaxu sha tukuka moitukulwa ihapu yomonooli ngaashi Omusati, Ohangwena, nOshana.  Misika okwa ti kape na omiti da wana di longifwe okushashamina oshipaxu, yee ta yelifa vali ta ti kape na sha yoo novanashilonga va wana, nosho yoo oilongifo ye lixwa po.

“Ouministeli wounamapya otau kendambala nokulonga noudiinini opo u kondjife oshipaxu eshi. Mopaife ngaha otwa mbesitela omiti dihapu di fike peelita 45 000, edi twa teelela di kale da fika oshivike eshi,” Misika ta ti.

Mopaife ngaha oshipaxu osha tukuka monooli, noshi li tashi twikile okutavakana momikunda dihapu monooli.

“Out na ovambelewa va dja kouministeli wounamapya ve li 30, ava paife ve li tava longo moitukulwa ei ya monika oshipaxu. Ovanambelewa ava ova tameka okushashamina moitukulwa ngaashi Ohangwena koshikandjohololo shaNgela nokoshitukulwa shaMusati,” Misika ta ti.

Nonande omiti inadi wana ouministeli otau ningi eenghendabala dihapu opo u kale waxulifa po oshipaxu eshi. Onghee Misika okwa ti ovanambelewa ava ovena owino yokulonga noshipaxu, nonande ve li momwaalu ushona ngaa.

Misika ta ti kutya ovakwashiwana nava longele kumwe novambelewa voministeli wounapya opo vakondjife oshipaxu.

Yee ta yelifa ta ti oshiwana nashi twikile nokutema omafita, nokukala tashi ningi ewelelo lihapu, nokudenga eendoloma opo oshipaxu shi faduke po.

Pexulilo okwa ti ouministeli wounamapya ou na okulonga noudinini opo u kwashipaleke kutya oshipaxu eshi osha xulifwa po moshilongo. Yee ta ti ovanhu ava ve na oikunomwa yavo tai kaningilwa oushada koshipaxu otava ka pewa ekwafo koministeli.


2021-04-20  Festus Hamalwa

Share on social media