New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omufiyekadi a fiwa pomutenya .... Eumbo alishe la xwikwa po komutekulu womushamane

Omufiyekadi a fiwa pomutenya .... Eumbo alishe la xwikwa po komutekulu womushamane

2023-03-31  Festus Hamalwa

Omufiyekadi a fiwa pomutenya .... Eumbo alishe la xwikwa po komutekulu womushamane

Omufiyekadi weedula 54 okwa fiwa pomutenya konima eshi vati omulumenhu ou e li omutekulu womushamane waye a xwika po eumbo laye shaashi vati ta kondjele efyuululo. Omufiyekadi Ndinelao Haukongo komukunda Oshamono moshitukulwa shaHangwena okwa hokolola ta ti okwa kala ta mono oixuna kofamili yomushamane waye Johannes Haukongo ou a xulifa momudo 2020. Ta ti ovakwapata vomusamane ova kala tava pula va hala okufyuulula po omaliko omushamane waye.

Okwa hokolola ta ti konima yefyo lomushamane waye okwa ya koTsumeb keumbo lavo shaashi Johannes okwa li ha longo komina koTsumeb nova kala ve na ko eumbo. Haukongo okwa ti keumbo lokomukunda okwa li ku na ovatekulu vaye noshoyo umwe a dalwa kumumwainakadona oo kwa li ta tonatele eumbo nounona.

Ta ti manga e li koTsumeb vamwe vomovakwapata vomushamane waye ova tuma Haufiku Shikudule opo a ka xwike po eumbo. “Shikudule okwa ya meumbo lange efimbo loufiku nokutomeka eenduda adishe omundilo mwa kwatelwa ongulu ei kwa li hatu nangala nomushamane wange,” Haukongo ta hokolola. Okwa ti monduda imwe omwa hangika ounona vavali va kofa, mwa kwatelwa okaana keedula nhee, oko nokuli ka monifwa oshiponga komundilo keenyala.

“Meumbo inamu hangika omukulunhu shaashi omutekulu wange ou ha tonatele eumbo okwa hangika a dja po. Ovashiinda ova ka mona ashike eshi eumbo lange la yaka omundilo nokonima ova lotoka ndele tava kufa mo ounona,” ta hokolola.

Okwa yelifa ta ti meumbo omwa pila omaliko avo ayeshe, elao linene inamu fila omunhu.  “Onda dja ko koTsumeb nokupatulula oshibofa fiyo Shikudule ta kwatwa po nokonima okwa dja mo modolongo eshi a ka pewa elifutile mo noN$3 000 momhangu yEenhana,” ta ti.

Okwa ti omhangu inai longifa ouyuuki eshi ya mangulula Shikudule shaashi okwa longa oshimbuluma shakula.

Onghee Haukongo okwa ti ota indile ouministeli wouyuuki opo u kale wa ya mo eenyala moshikumungu omu shaashi Shikudule okwa pewa elifutilemo shie li pauyuuki. Omufiyekadi ta ti okwa lopotela yoo nombelewa yelelo laNdonga ashike ina pewa ekwafo lasha. Okwa weda po ta ti paife ova dika eumbo lipe mepya lavo ashike ove na oumbada kutya pamwe Shikudule natango ota kala e li xwike po.

Umwe womona waHaukongo, Aune Haukongo okwa ti konima yefyo laxe ova kala tava mono oixuna kofamili yaxe eshi ya kala alushe tai pula omaliko ngaashi eengobe noilya noshoyo oshimaliwa.

Eshi a kwatafana naKundana Shikudule okwa koleka ta ti okwa xwika po eumbo laxekulu Johannes shaashi vati okwa li a kolwa, yee efiku olo okwa dja keendingosho.

“Okwa li handi di keendingosho efimbo loufiku, okwa li nda fya enota lomeva. Onghee okudja opo onda ya meumbo latatekulu opo ndi ka konge omeva melimba ashike okwa li kwa laula. Onda tema okapalwa handi kongo evela lomeva melimba nokonima onda ka mona ashike eshi onduda aishe ya tema omundilo ndele handi faduka po,” Shikudule ta ti.

Okwa ti ote livele ombedi eshi a tema okapalwa shaashi ngeno eumbo laxekulu inali pya po. Omupopiliko komhangu yopombada Victoria Hango okwa ti ounimisteli wouyuuki otau ka konakona oshikumungu eshi diva.

“Ohatu ka kwatafana nomhangu yEenhana opo tu kale twa ninga omakonakono omoule,” Hango ta ti. fhamalwa@nepc.com.na


2023-03-31  Festus Hamalwa

Share on social media