New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omunafikalo koMweshipandeka a yambididwa

Omunafikalo koMweshipandeka a yambididwa

2021-03-29  Festus Hamalwa

Omunafikalo koMweshipandeka a yambididwa

Ombelewa yelongo moshitukulwa shaShana oya yandja oilongifo yopashinanena yokulihonga komunafikola wokosekundofikola yopombada yaMweshipandeka.

Innocent Amweelo oku na ounongo wokufaneka omaumbo opashinanena.

Okwa didilikwa Amweelo a kala e na omhumbwe ya kula yeshina, noilongifo ikwao.

Onghee ombelewa yelongo moshitukulwa shaShana oya landela Amweelo oilongifo i li pongushu yoshimaliwa shoN$17 00.00.

 “Ohandi tu Amweelo omukumo opo a twikile nokulonga noudiinini opo a shiive a ka ninge omunashilonga e na ounongo uhapu wokufaneka omaumbo nghee e na okutungwa,” Omutalelishikandjo mOshikandjo shaMpundja Hofeni Kapolo  ta ti.

Amweelo okwa pewa vali omudjalo wolofikola. 

“Ondi udite etumba nena, nondi na ehafo linene okudja komutima eshi nda pewa oilongifo yange opo ndi shiive ndi kale handi longo noupu. Ohandi ka longa noudiinini opo ndi kwashipaleka kutya ondjodi yange oya twa shili,” Amweelo ta popi noshipala shi na ehafo.

Odula ya dja ko ovanhu vahapu okwa li va hafifwa koilonga yaAmweelo eshi e va fanekela omaumbo momukunda wavo Amutanga moshitukulwa shaShana, pefimbo a li ha ta shiti enongelo koAmutanga Combined School. Naashi osha eta opo ombelewa yelongo moshitukulwa shaShana opo iyambidide Amweelo noilongifo yopashinanena yee ashive a longe noupu.

Amweelo oku li mondodo onhihetatu kosekundofikola yaMweshipandeka, nokuhole oilongwa younongononi.


2021-03-29  Festus Hamalwa

Share on social media