New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omunafikola a monena okaana mokandjuwo noku ka dipaa

Omunafikola a monena okaana mokandjuwo noku ka dipaa

2022-09-21  Festus Hamalwa

Omunafikola a monena okaana mokandjuwo noku ka dipaa

Okakadona keedula 19 oka kwatwa po eshi vati ka monena okaana mokandjuwo ndele ta ke ka tula monailona, ndele te ka fiye konima yomuvelo mokandjuwo, oko keke li tuwa ka xulifa.

Oshiningwanima eshi osha ningwa Osoondaxa kosekundofikola Otjikoto Senior Secondary School moodolopa yaTsumeb efimbo lomoshanga shomutenya. Komufala wopolifi moshitukulwa shaShikoto Commissioner Teopoline Kalompo-Nashikaku okwa hokolola ta ti omufekelwa okwa kala vati e li meteelelo naashi a tameka oku fetwa okwa ya mokandjuwo ndele ta eta okaana. Vati okudja opo omufekelwa okwa tula ohanana yaye mondailona ndele tei fiye konima yomuvelo.

Opolifi oya ti omunafikola umwe okwa ka lombwela matron ha longo komuhandjo kombinga yoshiningwanima eshi, ashike matron okwa hanga nale ohanana ya fya.

Olutu lokaana ola twalwa kokila yoshipangelo shaTsumeb opo li ka ningilwe omakonakono.

Eshi a kwatafana naKundana omuxungimwenyo wouministeli woukashike kookanhu nonghalo nawa yokaana Selma Shilongo, okwa hokolola ta ti ovanafikola voukadona vamwe ohava kala va kwatwa kefindakano lomadilaadilo ngee va ningi omateelelo inaa longekidwa, omanga vamwe hava kwatwa koumbada ile have li teekwa kovadali vavo ile kovalumenhu vavo.

Ta ti eshi ohashi dulu okueta opo omunafikola a kwatwe komhepo yokukupula shi okaana kaye ile a kufe mo etelelo. “Ovanafikola vamwe ohave li pula kutya ngeenge okwa mono okaana olyelye te mu yambidida ile ou ta kala nako manga tai kofikola,” Shilongo ta ti.

Okwa yelifa ta ti ovadali vamwe ohava lombwele ounona voukadona kutya ngeenge oka mono okaana ka pena ou te mu yambidida omanga vamwe ohava ti okaana ita ka kala mo meumbo laye.

Okwa weda po ta ti ovanafikola vamwe ohava kala ve na omatelelo ehe na oovene shaashi ve li kalwa kovalumenhu.

Shilongo okwa kunghilila ovanafikola ve na omatelelo opo konge exungomwenyo ngeenge ve na oupyakadi ile va kale tava popi novahongifikola voshilongwa oLife Skills opo va dule okuyambididwa.

Okwa ti okudipaa okaana ka ku fi e kandule po lomukundu.

– fhmalwa@nepc.com.na


2022-09-21  Festus Hamalwa

Share on social media