New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omurari werikutjire komunane wawo

Omurari werikutjire komunane wawo

2019-04-26  Kae Matundu-Tjiparuro

Omurari werikutjire komunane wawo
Top of a Page

OTJOMINGONDO, OTJAUANA- Omurari wOndjivisiro Ombaranga omayuva womasuviro mare wOkambo Konÿiro were okuyekurikutjira komunane wawo Marina MaÞunÿu  nguri otjiuri tjawo pombakero yaina, Vinde Webb  ngwaÞire Oritjatatu ndazuko.

Eye wakairire mOnamiti yohoromende ya Katutura mo Namibia katupukisirwe kehi youvere. Oruhindo rOmurari rwananenwe iyomunane wokehi ya Matundu, Uzera Kariko ngweere noruhindo rovaungure hamboumwe vomurari kunaye omwini mumwari Mekukuje Kakujaha, Uzuva Tjirongo, Patji Ndjitaviua, Mberijameka Hengari na Viutuavie Kasuto. 

Kariko matja MaÞunÿu omunane wOmurari Wondjivisiro Ombaranga, ndjiri ondjivisiro pondondo youparanga wehi arihe tjimuna omirari vyarwe omikwao vyomaraka warwe neye otjeheri omunane womurari imbwi uriri nugwari omunane pondondo yehi puna ovanane ovakwao vomirari womaraka yarwe. Matja etundu ra Matundu revepa omundu omukazendu mokukwatwa nugwari wovyngura woupenda womwatje omuzandu. Mena rokutja orupa meungura orupa romatokero omengi tjinene nomanene wawo ngeza movandu imbo mberi punaye eye mbwenandangarasi okumaso okuÞaÞera. Posia ihi katjiyarura omunane wondjivisiro Ombaranga ingwi pehi kokutja kenakuungura ovyuingura vye imbi mena romatokero inga poo okuumba ohama. Omatokero yarwe otjomundu nguungurira pondondo yehi yeza motjiwana otjini tjomurari mbweungurira okwiisira moviÞukaungura avihe mbiri motjiwa¿a ihi. 

Kariko matja owo otjovaungure vomurari imbwi ovaningandu kutja vapewa omuvetumbure omuwa wounongo ouwa kehi younane wa MaÞunÿu. Matja tjimapetjangwa ekuruhungi pondondo yomapitisiro wozombuze pondondo youparanga wozombuze mehi ena ra Marina MaÞunÿu karinokukara nokuherimo nu tjigetjo pondodo yomapitisiro wOmurari. Ombura indji Omurari mauzemburuka ozombura o 50 zomazikameno womapitisiro wawo nu munao kehi younane we MaÞunÿu otjarire orupa romakuruhungi inga otjomukayendise wotjiungura ihi. “Kehi ya nao wina omundu konokukumwa nangwari kutja omwano mbwekondja okukawondja, nakombanda yomatokero ngeripo, otja tjiwapuratene kovahungire peke peke mbumavetamuna ngahino omayandjero womuhunga wa Mama ngwarara mondjuwo mwi, nu kunomaunguriro we momunu kokutja ovi¿a vimwe,” Kairko matja.  Komurungu Kariko matja MaÞunÿu otjomundu nguungurirapo onganda ekurioma womirari peke peke indji o Namibian Broadcasting Corporation (NBC), ndjiheri yOmurari wOndjivisito Ombaranga mOtjiherero uriri, ovingura vye kaviyandere puwo uriri nungwari okoviwana avihe vya Namibia otja ngunana punovakwao varwe vomirari vomaraka yarwe.  
 


2019-04-26  Kae Matundu-Tjiparuro

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page