New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolifi nomalenga ve limanga kumwe mekondjifo loimbuluma

Opolifi nomalenga ve limanga kumwe mekondjifo loimbuluma

2022-09-08  Festus Hamalwa

Opolifi nomalenga ve limanga kumwe mekondjifo loimbuluma

Komufala wopolifi moshitukulwa shaShana Commissioner Naftal Lungameni Sakaria okwa pula ovaleli vopamufyuululwakalo opo va kale tava longele kumwe nopolifi mokukondjifa oimbuluma komikunda. Okwa ti osha fimana opo ovaleli navo va kale ta kufa ombinga mekalekopo leameno, tashi pitile mokulopotela opolifi kombinga oimbuluma tai linyenge komidingonoko davo.

Sakaria okwa ti ombelewa yaye oye lilongekida okulongela kumwe noshiwana opo oimbuluma i kale ya lwifwa noupu moshitukulwa shaShana. Edi Sakaria okwe di popya pefimbo a ninga eenghundafana naKundana Etitatu eshi a hokolola ta ti ombelewa yaye otai ka telela po omalelo opamufyuululwakalo opo va kundafane nghee ve na okulongela kumwe mokukondjifa oimbuluma.

Okwa ti elalakano okukaleka po ekwatafano liwa nombili pokati kopolifi nomalelo opamufyuululwakalo. “Ohatu ka kundafana kombinga yoimbuluma ya yooloka hai longwa momikunda unene tuu omakwatonghonga, oumbudi woimuna noshoyo okudipayafana keendingosho,” Sakaria ta ti.

Okwa weda po ta ti otava ka kundafana yoo vali kombinga yomahepeko oukashikekookanhu opo va topolelafane ouyelele nehongo nghee oshiwana shi na okuxulifa po omahepeko omomaumbo. “Ouyelele nehongo owa pumbiwa moshiwana unene tuu kovanhu hava di komikunda nghee opolifi hai longo.

Oshiwana osha pumbwa okukala shi na ekwatafano liwa nopolifi opo shi dule okukala tashi yandje ouyelele kombinga yoimbuluma,” Sakaria ta ti. Okwa kunghilila oshiwana opo shi kale alushe shi na eenomola dopolifi efimbo keshe opo shi lopotele opolifi oimbuluma ile ngeenge sha pumbwa omayakulo opolifi.

Okwa weda po ta ti oshiwana nashi xulife opo okutwaalela oilwifo keendingosho shaashi eshi ohashi eta opo ovanhu ve limonife oiponga ile va dipayafane ngeenge va kolwa.

“Oimbuluma otai lwifwa noupu ngeenge oshiwana tashi longe kumwe nopolifi, onghee osha fimana ngeenge oimbuluma tai lopotwa pefimbo opo opolifi i kale ya ninga omakonakono noupu,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-09-08  Festus Hamalwa

Share on social media