New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oranjemund nayo osho ya mono Omatala

Oranjemund nayo osho ya mono Omatala

2021-06-25  Festus Hamalwa

Oranjemund nayo osho ya mono Omatala

Odoolopa yaOranjemund oya mona omatala mokulandifila, oshikando shotete nghee ya dikilwe po. Omatala okwa tungilwa ovakalimo mOranjemund opo va kale tava landifa oilandifomwa ya vo ngaashi naana eedoolopa dikwao domoshilongo.

Kanasela woshikandjohoololo shaRanjemund Lazarus Nangolo oo a patulila omatala aa pambelewa okwa
hokolola ta ti omatala otaa kakwafela ovakalimo modoolopa shaashi paife otava ka dula okulandifa oinima yavo ya yooloka omo mwa kwatelwa oikulya.

“Oranjemund oyo odoolopa imwe ei ili kokule neenghono, noyadidilikwa ya kala ya pumbwa omatala opo ovanhu va kale tava landifile mo. Ofye ovanelao eshi twa mona omatala mape nokuli pamufika wopashinanena,” Nangolo ta ti.

Kansela okwa ti omatala okwa tungwa kongushu yomaliwa sheemiliyona N$1.2, sho sha dja kelelo lopashitukulwa
shaKaras.

Okwa ti elelo loshitukulwa shaKaras
oli na oshisho noshiwana shalo, onghee elalakano lomatala oku yambula po ovanangeshefa va nini vomodoolopa yaRanjemund.

“Ovalandi vahapu okwali hava landifile momapandaanda, onghee mopaife ova mona onhele yavo iwa noya andjuka nawa,” Nangolo ta ti.

Okwa weda po ta ti elelo lopashitukulwa ola kwafela yoo ovanangeshefa vanini vomodoolopa yaRosh Pinah
novomodoolopa yaOranjemund ovo kwali va pewa oshimaliwa opo va yambule po eengeshefa davo.

Nangolo okwa ti ovakalimo otava kala
tava futile omatala komwedi keshe oshimaliwa shi fike N$200 omanga outala ava va shona otava futilwa N$120. Yee ta ti ovanangeshefa a va tava ka longifa omatala otava kala tava futu omeva nolusheno voo vene.

“Natu longifeni omatala etu nawa, natu kaleke po omatala etu ayela unene tuu pefimbo eli loCovid-19 otwa pumbwa oku kwatela po oukoshoki efimbo keshe,” Nangolo ta ti.


2021-06-25  Festus Hamalwa

Share on social media