• June 2nd, 2020

Oshana ǀkharib ge ǁkhāǁkhā!nā-omdi !nubusib ǀkha ǂnôa


Nuusita Ashipala Ongwedivas-Oshana ǀKharib ge ǀgaisa ǁgâib ǁkhāǁkhā!nā-omdi !nubusib dib xa !khō!namihe hâ. Nē mâsib ge ǁkhaehe ǁoasase ra ǂharo !gôab ǁanǂgāsaben dib xa ra !aromahe. Nē !nubusib ǁkhāǁkhā!nā-omdi dib ǀguiba ǁgoaǂuis ase hâ tama i tsîb ge Oshana ǀkhariba ǀgaisa !nubusib ǂkhaniǀkhuwiǁgâudi tsî komputern dib tsîn ǀkha ǂnôa. Oshana ǀKharib di ǀKharisi ǁGau!nâs Direkteri Hileni Amukanab, ge nē mâsiba ǂan!gâ tsî ge mî hâ a ǁkhāǁkhā!nā-omdi di !nāsa !âb kaise a ǀoro tsî ǁkhāǁkhāsens !aroma ū!oasa tama mâsib !nâ hâsa tsî nēs ǀkha dī-ūunusa !âu hâsa. Amukanab ge nē mâsiba ǁnāpas ge ǀkharib di skolgu mûǂamaon, skoldanan, ǀkharisi ǁgau!nâs mâisan tsî !âǀhuru-aon ǀkha ūhâ i ǁgamǁares !nâ gere ǀgoragu. Nē ǁnaetisase ra kurikorobe dīhe ǀhaos ge !Nakaǂnôa Ministers ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetin dis, Anna Nghipondokas xa gere gowaǀîhe. Nē ǁgâib hîa !nubusib ǁkhāǁkhā!nā-omdi diba ra ǀgaiǀgaib ge nî suputsoatsoa ǁnāpab ga Ongwediva Junior Sekondere Skola a omtoahe hîa !kharu ge haka kurigu di ǁaeba ge aibe xūmâihe hâ i marisi !nubusibu xa ra !aromahesebao. Ministeris ge nausa a ǁaxa nē mâsiba ǀgaisa ǂâisa ǂnûi-ais ǀkha tsî ǁkhān a xū-I hoa-e nî dītsâ oresa hōs !aroma. !Aruǀîb nē ǀkhariba ūhâ ǁgoaǂuis ge !nubusib hosteldi dib tsî ǂâuna soana hoa ǀgôan !aroma hosteldi !nâ ūhâ tama isa. Nē ǀkharib di 14 sekondere skolga xu gu ge ǁkhaisaga hostelde ūhâ tama hâ tsî ǀgaisa ǁgâiba ǁkhāǁkhāsenmaon tsî ǁgau!nâ-aon tsîn hoan ai ra ǁgui, !nūse nî skola !oa tsî ǁkhawa ǁgâudi ǁga tsēkorobe ǀnopase is ǀkha, tsî !nāsa !nāde !onkhao hâse skola !oa hās ǀkha. ǀNî !gomsib hîa noxopa hâb ge, ǁgau!nâ-aon di hâ!khaina. ǁAupexa di ge noxopa ǀaweǁguihe ge hâ i omde xu hûde noxopa omtoasa tama hâ. 15 ǁkhāǁkhā!nā-omdi di omtoahes tsîn ge noxopa toasa xu kaise a !nū. Amukanab ge ge mî, ǁîb kaise ǀgôan di xoaǂgāsens !gôab xa ǀkharib !nâ ra ǁgôabahesa. ǀAsa xoaǂgāsens !gôab ge ob ra khao-oa o ra khao-oa.
New Era Reporter
2018-04-17 09:56:55 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...