New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshipaxu natango otashi dedelifa momikunda dimwe MOhangwena

Oshipaxu natango otashi dedelifa momikunda dimwe MOhangwena

2021-05-12  Festus Hamalwa

Oshipaxu natango otashi dedelifa momikunda dimwe MOhangwena

Oshipaxu onghee tashi twikile nokutukuka moshitukulwa shaHangwena moshikandjohoololo Omundaungilo.

Meenghundafana a ninga naKundana kansela woshikandjohoololo osho Festus Ikanda okwa koleka oshipaxu eshi shi li sha tukuka loshikando oshititatu paife moshikandjohoololo shaye Omundaungilo.

Ikanda okwa ti oshipaxu osha ponokela omikunda ngaashi Ohauwanga, Oshitala nOnehova efimbo lomutenya Olomakaya. Okwa ti omapya amwe okwa ningilwa oushada koshipaxu eshi.

“Oshipaxu eshi osha ningila oikunomwa oushada momapya ovakalimo moshikandjohoololo shange, unene tuu oikunomwa ngaashi oilya,” Ikanda ta ti.

Kansela okwa ti ovanambelewa voministeli younamapya ova ninga onghendabala opo va fike diva komikunda oku kwa tukuka oshipaxu.

“Ovanambelewa wouministeli wounamapya eshi va fika ova tameka okutwimikila oshipaxu fiyo tashi pi. Omanga shimwe osha tewatewa kovakwashiwana sha uka moAngola,” Ikanda ta ti.

Okwa didilikwa moshilonga mwa tukuka oshipaxu konima yeemwedi nhatu paife, eshi kwali tete sha didilikwa koshitukulwa shaKavango.

Nokonima oshipaxu osha ka didilikwa yoo vali moikutulwa ihapu moshilongo unene tuu oitukulwa yokonooli.

Ikanda okwa ti ovakwashiwana ova pandula unene ouministeli wounamapya eshi ve ya pefimbo opo va dule okulwifa oshipaxu eshi.

Kansela okwa ti oshiwana nashi twikile okukala tashi londwele ombelewa yaye ile ombelewa youministeli wounamapya ngeenge oshipaxu sha tukuka momidingonoko davo.


2021-05-12  Festus Hamalwa

Share on social media